HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


BİR PAŞAYA GÖRE İMAM HATİP LİSELERİ
Bir gazetenin (Gözcü, 2 Mayıs, s.3) haberine göre MGK toplantısında bir paşa, başbakanı fena halde sıkıştıran sorular sormuş, bunlardan birisi de şöyle: "İmam-hatip Liselerinin miktarı ve maksadı kanuna aykırıdır. İmam-hatip öğrencilerinin yasalar, tüzükler ve yönetmeliklere aykırı giyinmeleri devam etmektedir. Üniversitelere türbanla girilemeyeceğine dair Anayasa Mahkemesinin kararı vardır. Fakat yürütme tarafından uygulanmamaktadır..."
Paşanın Başbakana sorduğu bu soruların onu sıkıştırdığını zannetmiyorum; çünkü bu sorularda önemli bilgi eksiklikleri var. Birçok konuda -mesela irtica ve şeriatın terörle işbirliği yaptığı iddiasında- olduğu gibi eksik istihbarata, yanlış bilgilendirmeye ve maksatlı yorumlara dayanıyor. Kısaca açıklamak gerekirse:
1. İmam-hatip Liselerinin miktarını sını
rlayan bir kanun yoktur. Tevhid-i Tedrisat Kanununda geçen "din hizmetlerinin ifası için okullar açılır" mealindeki ifade bu okullara devam eden bir kısım öğrencilerin din hizmeti dışında bir tahsile ve mesleğe yönelmelerine engel değildir. Böyle olsaydı adı geçen kanun, temel insan hak ve hürriyetlerine (öğrenim hakkına) aykırı olurdu.
2. İmam-hatip Liselerinin maksadı, diğer meslek liseleri gibi "hem mesleğe hem de yüksek öğrenime öğrenci hazırlamaktır", bu maksat Milli Eğitim Temel Kanununun ilgili maddesinde aynen bu ifade ile yer almıştır. Kanunda meslek adamı yetiştirme amacının zikredilmesi, bu okulların amaçlarından yalnızca birini ifade etmektedir. Bu ifadeyi, diğer amacı engelleyecek şekilde yorumlamak maksatlıdır, kanunun lafız ve ruhuna aykırıdır. Uygulama da kanuna uygundur; İmam-hatip liselerinden mezun olan öğrencilerin bir kısmı mesleğe girmekte, bir kısmı ilâhiyat fakültelerinde, bir kısmı da diğer dallarda yüksek öğrenime yönelmektedirler. Bu durum kanunların lafzına ve ruhuna (maksadına) uygundur, bir aykırılık yoktur.
3. Gerek İmam-hatip liselerinde ve gerekse üniversitelerde inançlarına uygun olarak giyinen ve örtünen kızlarımızın açılmalarını âmir kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve kararlar varsa bunlar insan haklarına ve özellikle "din ve vicdan hürriyetine" aykırıdır, derhal yenileri ile değiştirilip yürürlükten kaldırılmaları icab eder. Eğer kızlarımız "ya başını açacaksın, yahut da okumayacaksın" şeklinde bir ikilem ve dayatma karşısında bırakılırlarsa, "ya okuma hakları veya inançlarına uygun yaşama" hak ve hürriyetleri ellerinden alınmış olur. İşte bu karar ve tutum insan haklarına aykırıdır.
Laik demokrasilerde dinî inancın hak, gerçek, sahih olup olmadığı devleti ilgilendirmez. Her fert bir şeye inanır veya inanmaz; inanan ve inandığını -kendi anlayışına/yorumuna göre- yaşayan bireye devlet "senin inancın ve anlayışın şu dine, bu mezhebe uygundur veya değildir, bu sebeple şöyle anlaman, uygulaman gerekir" diye bir müdahalede bulunamaz. Hak ve hürriyetleri kısıtlayan genel ilkelerden birisi olan "kamu düzeni ve umumî ahlâk" ise kızlarımızın örtünmesine engel değildir. Çünkü bu türlü giyinme ve örtünme ne kamu düzenini -ve yönetmelikler buna göre yapıldığında okul düzenini- bozar, ne de umûmî ahlâka aykırıdır. Bugün üniversitelerimizde başını örten ve örtmeyen kızlarımız kardeş kardeş geçinmekte, aralarında dostça ilişkiler kurmaktadırlar. Düzeni bozanlar bir kısım siyasîler, ideoloji bağnazları, gözü dönmüş militanlardır.
Anayasa Mahkemesinin kararı, üniversitelerde kıyafeti serbest bırakan kanunu iptal etmiyor, bu kanun yürürlüktedir. Karar bir yorum getiriyor; bu yorum da -Anayasanın ilgili maddesine göre- "yürürlük özelliği olan bir mevzûat" teşkil etmez. Yoruma uygun yeni bir düzenleme yapılmadıkça serbestlik getiren kanun uygulanır; yönetmelikler ve genelgeler de kanuna aykırı olamaz.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler