Kur'an'ın üslubu, kölelik ve kötülükler

1. Biz Kuran konusunda sorularımıza her zaman doyurucu cevaplar alamıyoruz, siz cevap verirseniz seviniriz. Kuran'da niçin erkekler muhatap alınıyor, birçok ayette kadınlarla ilgili husus olmasına rağmen sadece erkeklere mesaj veriliyor, kadın ikinci sınıf gibi algılanıyor.

Cevap:

Her dilin diğerleriyle ortak olan tarafları yanında özellikleri de vardır; mersela Türkçe'de kadınlar ve erkekler için ayrı kelimeler veya kalıplar yoktur; "Ahmet geldi" dendiği gibi "Fatma geldi" de denir; "geldi" kalıpları aynıdır. Ama Arapça'da "Câe Ahmed", "Câet Fâtıma" denir.
Kur'an-ı Kerim'de kadınların farklı hükümleri ve durumları varsa bunlara özel kelime ve kalıplarla hitap edilmiştir, erkeklerle ortak olan durum ve hükümlerde ise -Arapça'da böyle bir gelenek ve kural bulunduğu ve her ikisine mahsus kalıpların tekrarı gereksiz olarak lafı uzatacağı için- "erkelere mahsus kelime ve kalıplarla" açıklama yapılmıştır. Aksi halde mesela "Namaz kılın" emri biri kadınlara, diğeri erkeklere mahsus iki kalıpla ayrı ayrı ifade edilecek ve söz boş yere uzayacaktı. Özetlemek gerekirse Arapça'da ve Kur'an'da erkeklere mahsus ifade şekliyle yapılan emir ve yasaklar-istisnalar dışında- her iki cinsi de içine almaktadır.
Kur'an'da kadının ikinci sınıf bir insan olduğuna dair bir tek âyet yoktur. Bütün âyetler insan olarak, kul olarak ve başarı fırsatı bakımından kadınla erkeğin eşit olduğunu göstermektedir. Farklı hükümler, İslam'ın -ve bazen o günün toplum şartlarının- gerekli kıldığı vazife paylaşımı ve sosyal hayattaki roller ile ilgilidir. Mesela aile hayatında erkeğin, çocuklara ve kadınlara koruyucu olmaları, kendilerine böyle bir rolün verilmesi onun birinci sınıf, kadının ikinci sınıf insan olması manasına gelmez.2. Bir de cariye meselesi var, niçin müslümanlar, cariyeleri ile nikahsız evlenebiliyorlar ve cariyelerin statüsü garip değil mi? Kuran niçin buna karşı çıkmyor ve aynen devam ettiriyor? Aynı şey köle için de geçerli içki bile yasaklanırken toplum niçin köle müessesesinden arındırılmıyor?

Cevap:

Daha önceki sorulardan birinde cevapladığımız gibi kölelik ve cariyelik İslam'ın getirmediği, ama önce ıslah ettiği ve zamanla tamamen kalkmasını hedeflediği bir statü idi, dünya milletlerinin de aynı noktaya gelmeleri sonunda geri dönüşsüz olarak tarihe karıştı. Ama şunu unutmayalım ki, bugün dünyanın birçok yerinde açlar, açıklar, işsiziler, evsizler, güçsüzler var ve bunların bir kısmı, eski köleler ve cariyeler gibi kullanılıyorlar, yoksullukla özgürlük bir arada olamıyor, ihtiyaç insanları köleleştiriyor; bu sebeple insanlık köleliği kaldırmakla yapması gerekenin ancak küçük bir kısmını yapmış oldu. İslam'ın hedefi bütün dünyada insana yaraşır bir özgürlük ve adalettir. Yepyeni bir dünya düzeninde bu iki amaca ulaşmadıkça dünya insanlığı büyük bir sorumluluk, dahası vebal içindedirler, dine inanmayanların bundan (haksız yere akan kandan, göz yaşından, çekilen ıztıraplardan...) dolayı vicdanları sızlamalı, dine inananlar da bir gün Allah'ın bundan dolayı kendilerini sorguya çekeceğini unutmamalıdırlar.
Gelelim konumuzun -daha önceki cevapta açıklanmayan- farklı kısmına:
Nikah akdi, ikisi de hür olan (bu sebeple vücutlarına da malik bulunan) bir erkekle bir kadının, karşılıklı olarak bir aile kurma ve cinsî yönden birbirinden yararlanma konulu -şartlarına uyarak yaptıkları- bir sözleşmeden ibarettir. Cariyeye sahip olmayı sağlayan akit ve tasarruf da (satın alma, miras, ganimet veya bağış yoluyla elde etme...) bir hukuki işlemdir ve bu hukuki işlem, sahibi ile cariye arasında karı-koca gibi yaşama hakkını da vermekte, nikah akdinden daha güçlü ve kapsamlı olarak onun yerine de geçmektedir.3. Dünyada birçok haksızlıklar var; insanlar haksız yere eziliyor, öldürülüyor, işkence çekiyor, mallarından, canlarından, namuslarından oluyor ve diğer birçok haklarından mahrum bırakılıyorlar. Adil, esirgeyen, kadir Allah niçin bu haksızlıkları engellemiyor?

Cevap:

Allah'ın böyle yaptığı, acılara, haksızlıklara meydan ve yer vermediği, dünyada kötülük yapanların cezasını, iyilik yapanların da ödülünü verdiği bir başka âlemi daha var; buna ahiret âlemi diyoruz. Ama Allah bir de dünyayı yaratmış ve dünya düzenini koymuş; bu düzende kötülükleri yasaklamış, iyilikleri emretmiş, insanlara rehber olsunlar diye kitaplar ve peygamberler göndermiş, dünyada iyiliğin hakim olmasını, kötülüğün önlenmesini -bu imkan ve güçlerle donattığı- insan kullarına bırakmıştıt. Burasını bir sınama (imtihan) alanı kılmış, irade ve gücünü iyilik için kullanandan razı olmuş, ona ödüller vaat etmiş, kötülük için kullananlardan hoşnut olmadığını bildirmiş, onları ceza ile tehdit etmiş, ama kural olarak (istisna kabilinden müdahaleleri, korumaları, engellemeleri de vardır) kötülüğü engellememiştir; eğer engelleyecek olsaydı insanlar iyi veya kötü, meleklerden üstün veya canavarlardan aşağı olmazlardı, değerli olan insan değersiz olandan ayrılmaz, herkes insanlık şerefinin gereği olarak değil, cebren iyi olur, daha doğrusu kötülük yapamazlardı. Yaratıcının kurduğu dünya düzeni, içinde yaşadığımız düzendir, bu düzende kötülükleri engellemek, irade ve güçlerini teke tek ve toplu olarak iyilik için sarf edenlerin vazifesidir ve insanlık bu vazifeyi yerine getirmek için seferber olmalıdır.
Özet olarak kötülükler var olduğu sürece kınanması gerekenler, Yaratıcı değil, kötülüğü yapanlar ile engellemek veya asgariye indirmek için ellerinden geleni yapmayanlardır; yani insanlardır.