Siyasal İslâmcılık Üzerine
Siyasal İslâmcılık bitti mi, niçin?
Siyasal İslâmcılık nisbeten yeni bir terim, İslâm'ın mensuplarından istediklerinden bir kısmının, belli bir dönemin şartları içinde öne alınmasıyla ve gerçekleştirilme stratejileriyle ilgili. Bu bir kısmından maksat da İslâm'ın siyasî, sosyal, hukukî ve ekonomik talepleridir. "Bütün olmadan parça da olmaz" düşüncesinden yola çıkan İslâmcılar, "inancın, ibâdetin, eğitimin, medeniyetin olabilmesi için siyasî iktidarın da müslümanların elinde olması gerekir" diyorlardı. Bu düşünce dün de, bugün de yanlış değildir, ancak müslümanların bütün misyonu, siyasî iktidar şartına bağlı değildir, siyasî iktidar başkalarının elinde olduğu zaman da İslâm, müslümanlar ve onların insanlığa rahmet olan dîni temsil ve tebliğ vazifeleri devam eder. Ben buna da İslâmcılık dediğim için "İslâmcılık bitmez" diyorum. İslâmcılığın muhtevâsını yalnızca siyasî iktidar ile sınırlamak doğru değildir, hiçbir devrin İslâmcısı da dâvâsının sınırını böyle çizmemiştir. Dün siyasî iktidar da müslümanların elinde olsun diye çalışanlar, bu amaçlarına eremedikleri zaman ve zeminlerde yine İslâmcı olarak misyonlarını -geri kalan alanlarda, ama iktidar mücadelesinden de vazgeçmeden- sürdürüyorlardı. Bugünün müslümaları -ki bana göre hepsi aynı zamanda İslâmcıdır, işte bunların bir kısmı- yaşadığımız dünyanın şartları içinde, yeni bir siyasî İslâmcılık çizgisi/hedefi belirlediler: Demokratik, laik, çoğulcu bir düzen içinde (bunlar müslümanların talebi değil, verili şartlardır), başkalarının hak ve hürriyetlerine zarar vermedikçe İslâm'ı, azamî ölçülerde yaşamak; bunu içinde bütün şubeleriyle sosyal hayat da vardır.
Bir başörtüsü yüzünden bir partinin kapatılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Parti kapatılmaya karar verilmiş, bunu bir hukukî formül/kural içine yerleştirmek (işi kitabına uydurmak) gerekiyor, "odaktan mı, devamdan mı" kapatalım diye düşünüyorlar, odağa karar veriyorlar, odak olmanın alâmet ve/veya kanıtı olarak da "bir milletvekilinin meclise başörtülü olarak girmesini" değerlendiriyorlar. Karar, dayanak ve kanıt malûl, hepsi siyasî, tartışmaya açık, yıllarca tartışılacak. Türkiye çağdaş değerler çizgisinde ilerlemeye devam ederse bir gün bu ve benzeri kararlar, tasarruflar gülerek hatırlanacak. Önemli olan, bu siyasî kararı alanların şunu bilme ve düşünmelerinin zamanının geldiğidir: Dinler, dinî talepler ve bu talepleri hayatlarında gerçekleştirmeyi hayatlarının amacı kılan müminler, asla yok edilemeyecektir. Dinlerin ve özellikle İslâm'ın, inananlardan talebi yalnızca bireysel hayatlarında müslüman olmak, özel mekânlarında ibâdet etmek değildir. İslâm'a göre müslüman, hayatının her adımını, dinden meşrûiyet (onay) alarak atar. Başkalarını, kendisi gibi olmaya zorlamaz, ama kendisi de başkaları gibi olmaya zorlanamaz, böyle bir zorlamaya asla baş eğemez, gücü yetmediği için baş eğmiş gözükebilir. Müslümanların yaşadığı ülke demokratik, laik bir hukuk devleti ise orada, kendilerine daha geniş dinî hürriyetler ve imkânlar verilmelidir; bu hürriyetler ve imkânlar/haklar bir imtiyaz değildir, demokrasinin her inanç gurubuna tanıdığı haklardır, başkalarına verilenler onlara da verilmelidir. Bu haklar verilmedikçe, hürriyetler kısıldıkça, dîne müdahale edildikçe mücadele devam edecektir. Bu mücadelenin legal olmasını isteyenler parti kapatmazlar.