Yazışma Şiirleri

[Bu şiirlerin yer aldığı yazışma Hayrettin Karaman ve dostları arasında Whatsapp uygulaması grubunda Mayıs 2020'de yapılmıştır.]

Serzeniş

Düzenbazlar bize uşak demişler
İftirâlar etmiş, nane yemişler
Bizi yıpratmayı hedef bilmişler
      Rasûl uşşâkıyız uşak değiliz
      Altın nesildeniz kuşak değiliz

Ezelden ahdimiz peymânımız var
Tek nizam İslâm'dır imanımız var
Dâvamıza kesin bürhanımız var
      Biz hakka uşşâkız uşak değiliz
      Böyle bir nesiliz kuşak değiliz

Firavn sarayında Mûsa gibiyiz
Allah'ın emrinde asâ gibiyiz
Düşmanın gönlünde tasa gibiyiz
      Yad mesajlar için ulak değiliz
      Başka bir düzene uşak değiliz

Gafil ta'neyleme kendi özüne
Söyleyip de pişman olma sözüne
Perde mi çektiler senin gözüne
      Şartlanmış beyine kulak değiliz
      Hakk'ın uşşâkıyız uşak değiliz

Hayreddin Karaman

19.10.1979 - İstanbul

(Not: Hakk'ın uşşâkıyız ifadesi, Allah'ın âşıklarıyız anlamındadır.)

Bu şiiri okuyunca N. Çağıl şunu yazmıştı:

Muhterem hocamın aded-i enfâsı müzdad olsun. Begayet şahane söylemiş. Gençliğin enerjisi şiire de yansımış. "Uşşâk-uşak" cinâs-ı muharrefi de latif düşmüş. Ömrüne bereket.. Necdet Çağıl

Beyân-ı Garâib-i Ahvâl-i Dünyâ
Vezin:
Mefâîlun/Mefâîlun/Mefâîlun/Mefâîlun

Rahîqın reng-i la'lîni o gül-ruhsâra yazmışlar
Seçenler semt-i şehrâhı beni kûhsâra yazmışlar

Şehinşehler sürerken zevk-i şehvârı cihânın hep
Gedâ-yı fikr-i târmârı bin efkâra yazmışlar

Çıkan fetvâ-yı hûn-âlûde-yi nâ-hakka isnâden
Hezâr Hallâc-ı bîçâreyi cebren dâra yazmışlar

Çürürken Yıldırım zindanda bin cevr ü cefâ içre
Safâ-bahşâ-i serbestî Timur Tâtâr'a yazmışlar

Ararken deşt-i vahşetzâr-ı firkatte kalan Mecnûn
Visâl-i Yâr-i Leylâ'yı yaman ağyâre yazmışlar

Cibâlin evc-i bâlâsı tanırken Aslı'ya ruhsat
Keremkânî Kerem derler nasîbin nâra yazmışlar

Bu bâğ-ı gülşenin kânûn-i taksîmi budur şâhım
Serâbın bülbül-i bîzâre âbın hâre yazmışlar

Bu bâzâr-ı fenâ her ferde bir tür armağan sunmuş
Kimi kâr ü kesâdında kimin âvâre yazmışlar

Yaratmış rızkı hem taksîmin etmiş Hazret-i Rezzâq
Karâr-ı hükm-i adlin sâbit ü seyyâre yazmışlar

Günâhın kârbân çekmez terâzû tartmaya yetmez
Necâtî aff-ı cürmün ol Ganî Settâr'a yazmışlar

Necdet Çağıl, 5 Mayıs 2020


------------------

Necdet Çağıl’a:

Biraz önce okudum hezaran aferinden sonra ayaküstü şu kıtayı karaladım:

Eya Necdet Efendim namını serdara yazmışlar
Budur aşık budur şair deyu hem yare yazmışlar
Fuzuli sanmış erbab-ı edeb son beyte gelmezden
Ve tebrik topların ateşleyüp bin pare yazmışlar

Hayreddin Karaman

Bu kıt’a üzerine N. Çağıl aşağıdaki “söylerler” redifli şiirleri yazıp gönderdi:

Derûnden âşinâ olsan da hep bîgâne söylerler
Ger içsen bâde-i aşkı sanar humhâne söylerler

Bu işretgâhın erbâbı değildir eşkıyâ hâşâ
Visâl-i Yâr ile serhoş olup rindâne söylerler

Neden sonra tecellî erse olsan mahrem-i esrâr
Yitirmiş aklın olmuş bir deli dîvâne söylerler

Ketûm olsan dilin hıfzeylesen nâsdan kenar dursan
Ederler gıybetin ardın sıra şâhâne (!) söylerler

Çekilsen kûşe-i uzlet bulup tenhâda eyleşsen
Tekebbür kârıdır derler sitemkârâne söylerler

Dalıp vârûne-yi esrâr-ı ecrâma fikir kılsan
Ya Eflâtun ya Lokmân olmuş ol zâmâne söylerler

Necâtî bulsa vuslat mahrem-i Yâr'e olup halvet
Bu ömr-i zindegânin hükmolur zindâne söylerler.

Necdet (Necati) Çağıl


N. Çağıl’ın yukarıdaki “Söylerler" redifli şiiri üzerine Cemal A. Aydın (HÂLİ) şunu yazdı:

Derunden aşina ol duyma kim derse deyip geçsin.
Şerab-ı aşkı iç biganeler boş söyleyip geçsin.

Ol âşık âşıkanın tac-ı ol yar-ı ehibbaya.
Bila şürb serhoş ol biganeler zemm eyleyip geçsin.

Necati vuslatın buldunsa halvet ehline hasdır.
Sevin, HÂLİ demiş "cahil bu hali bilmeyip geçsin".

Cemal A Aydın (HÂLİ)


Ben de şu beyti yazdım:

Sakın meydanı boş sanma ibadullahla mâlîdir
İbadullah olur daim bu Aydın’lık Cemâl’îdir

Hayreddin Karaman

Muhterem Efendim. Emekli bir valimizin (Necati Öztürk) yazdığı mersiyeyi Zat-ı âlinize bestelenmiş hâliyle göndermek ve duanıza mazhar olmak istedim. Kabul buyurmanız istirhamiyla... Selâm ve hürmetlerimi arz ederim. (Mehmet Emin Ay)

[Mersiyeyi dinledikten sonra Hayrettin Karaman:]

Aşkın kalemiyle inleyen sesi
Bir araya gelmiş Cibril nefesi
Yüceden taşımış bolca ilhamı
Olmuş şehidlere rahmet busesi

Mehmet Emin aşık Necati aşık
Aşkın meyvesidir olur böyle şık
Gönüllerde hüzün gözde yaş olur
Kerbelayı anmak ve yolda ışık

Asırlar gidermez kalp yarasını
Silemez katilin yüz karasını
Ödü patlayacak o gün duyunca
Yüreklerden kopan aşk narasını

Nasıl dayandın sen buna Kerbela
Olurken bağrında bu meş’um bela
Yarılıp yutmadın katilleri de
İçimiz kanıyor andıkça hala

Asırlardır lanet yağıyor ona
Hem cana kıyana hem buyurana
Şehidler cennette safa sürerken
Katillere azap var yana yana

Aşk ve ilham yüklü güzel mısralar
Ali aba için kalbimiz yanar
Sesin ve nefesin var olsun dostum
Karaman seni hep duayla anar

Not: Mersiyeyi dinleyince aceleyle yazdım. Kusura kerem buyurula.

Hayreddin Karaman

Aziz ve Sevgili Hocam. Pek Kıymetli Efendim. Cevabınız bile manidar bir şiirle olmuş. Memnuniyetimi ve teşekkürümü ifade babında sadece şunu dileyebilirim Rabbimden... Sizi ve sevdiklerinizi o çok sevdiginiz Habib-i Kibriya'ya ve ehl-i beytine cennette komşu kılsın.

[Mayıs 2020]