Veda Yazısı Üzerine

Aşağıdaki paragraf ve onu takip eden şiirler, Yeni Şafak’ta köşe yazmayı bıraktığımı duyurmam üzerine kaleme alınmıştı. Esrar Dede’nin şiirinden sonraki kıt’a bana, ondan sonraki şiir dostumuz Prof. Dr. Necedet çağıl’a aittir. “El-Ma’lûm”dan da kendimi kastediyorum.

İrfan Açık Babamızın hocası, yazılarını kemal-i ciddiyetle okuduğumuz ve bize Müslüman olma farkındalığını her daim hatırlatan hocaların üstadı. SENİ ALLAH İÇİN ÇOK SEVİYORUZ

Veda yazısı üzerine

Azm-i sefer ettin dil-i nâçârı unutma
Gittin güzel ammâ bu dil-efkârı unutma

Gâhîce uyandıkça şebistân-i safâda
Şol gice olan sohbet-i hemvârı unutma

Vardıkça şeker-hâba girip bister-i nâza
Ne zehr içer dîde-i bîdârı unutma

Ben sabr edeyim derd ü gam-i hecrine ammâ
Sen de güzelim ettiğin ikrârı unutma

Ağlatmayacaktın yola baktırmayacaktın
Ol va’de-i tekrâr-be-tekrârı unutma

Yok tâkati hicrânına lûtf eyle efendim
Dil-haste-i aşkın olan Esrârı unutma

Esrar Dede


Gel sen de Çağıl gel şu eş’arı unutma
Serdeylediğin bunca güzel efkarı unutma
İnşadın ile gönlümde açan ezharı unutma
Lutfeyle oğul gel de bii-çarı unutma

El-Malum
Bir kıt’a-i ucaledir af ve semahı bekler

Mümkün müdür üstâdım o eş'ârı unutmak
Hikmetle lebâleb olan efkârı unutmak

Bir lahza şu fikrimden uzak düşmedi hâşâ
Hembezmimiz olmuşken o edvârı unutmak

Ümmîdim oldur rûz-i cezâ kılmaya mahrûm
Eyvâh! Ne hüsrandır o dîdârı unutmak

Hemrâzım olan bülbül-i şeydâdan utandım
Durmaz ötüyor, bense o gülzârı unutmak.
N. Çağıl

------------
Şebab coşkumun ilhamı dostani azizandır
Ne mesud insanım ya Rab muhitim hubbu irfandır
------------

Bu üstadlarla hembezm olmanın kârı nümâyândır
Nihâyetsiz şükürler olsun ol yârân keremkândır

Şebâbet varsa şâyet serde pirlik yan çizip gitsin
Misâl oldur ki Hayreddin hocam takdîre şâyândır.
Çağıl

Şimdi şiiri bütün halinde Kaside-i Hayriye adıyla Muhterem hocama ithaf ediyorum:

Bu Hayreddin hocamın dostu olmak lutf-ı Yezdan'dır
Lutftan behremend olmak hakiki ilm u irfandır
Büyük bir ehl-i ilmin kadrini bilmez nasipsizler
Bu idraksizliğin her müptelası merd-i nadandır
Basiret nuru ile şulezar olmak hidayettir
Bu nurdan behresiz kalmak muhakkak ayn-ı umyandır
Kemalat ehlini ancak kemalin yolcusu anlar
Bu yoldan inhiraf etmek ise bir mahz-ı hüsrandır

Kabul buyurmaları fakiri mutlu kılacaktır.
Mehmet Yalar


Allah ömrünüzü bereketli eylesin. Bu birikim ve kabiliyyetten ümmetin çocuklarına istifade etmeyi de nasib eylesin.

Bu irfan nehrinin yanında atşan olmanın hükmü
Yaşarken ölmüş olmaktır yaşanmış bir hezimettir

Hayreddin Karaman

[Not: Bu şiirlerin yer aldığı yazışma Hayrettin Karaman ve dostları arasında Whatsapp uygulaması grubunda 2020 yılında yapılmıştır.]