Îsâr ahlâkı

"Allah'ın (başka) beldeler halkından alıp resulüne fey' olarak verdikleri, Allah'a, Peygamber'e, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir; (servet) içinizden sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir şey olmasın diye böyle hükmedilmiştir. Peygamber size ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının. Allah'a karşı saygısızlık etmekten sakının. Kuşkusuz Allah cezalandırmada çok çetindir. / (Bu gelirler) Allah'ın lütuf ve rızâsının peşine düşerek Allah'a ve Resulü'ne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan yoksul muhacirlerin hakkıdır. İşte onlar dosdoğru kimselerdir. / Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar, kendilerine göç edip gelenleri severler, onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar; ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır. / Bunların ardından gelenler de 'Ey Rabbimiz!' derler, 'Bizi ve bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma. Rabbimiz! Kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin." (Haşr 7-10)

Yazının başlığı, yukarıdaki âyet mealleri içinden “ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler" ifadesinden alınmıştır.

Allah Teâlâ'nın sevdiği ve övdüğü kullar, başkaları ihtiyaç içinde kıvranırken “lüküs hayat" yaşayanlar değil, kendi ihtiyaçlarından önce daha fazla ihtiyaç içinde olan din kardeşlerini düşünen ve ellerindekini onlara veren veya onlarla paylaşan müminlerdir.

Gazilere dağıtılan ganimet kapsamına girmeyen savaş kazanımları (fey' ve ganimet arazi), servete yalnızca zenginler sahip olup kullanmasınlar, yoksullar ve ihtiyaç sahipleri de milli servetten istifade etsinler diye sosyal adaletin gerektirdiği gibi dağıtılıyor. Ayrıca bu âyetlerde din kardeşliğinin, bugün çok muhtaç olduğumuz belli şartları ve vasıfları açıklanıyor.

Îsâr ahlâkının muhteşem bir tablo gibi tasvirini M. Akif -uzunca olduğu için kısmen verdiğim- şu mısralarında yapıyor:
Huzeyfetü'l-Adevî der ki: Harb-i Yermûk'ün,
Yaman kızıştığı bir gündü, pek sıcak bir gün.
İkindi üstü biraz gevşeyince, sanki, kıtal,
Silâhı attım elimden, su yüklenip derhal...
Şehidi çoksa da, gazisi hiç mi yok?.. Derken,
Derin bir inleme duydum Fakat, bu ses nerden?
Sırayla okşadığım sineler bütün bî-ruh
Meğerse amcamın oğluymuş inleyen mecrûh.
Dedim: Biraz su getirdim, içer misin, versem?
Gözüyle Ver! demek isterken, arkadan bir elem,
Enine başladı. Baktım: Nigâh-ı merhameti,
Götür! deyip bana îmada ses gelen ciheti...
Ne yapsam içmeyecek, boştu, anladım, ibrâm (ısrar);
O yükselen sese koştum ki: As'ın oğlu Hişâm.
Görünce gölgemi birden kesildi nevhaları;
Su istiyordu garibin dönüp duran nazarı.
İçirmek üzre eğildim, üçüncü bir kısa âh!.,
Hırıltılarla boşanmaz mı karşıdan, nâgâh!
Hişam'ı gör ki: O halinde kaşlarıyla bana,
“Ben istemem, hadi, git ver, diyordu, haykırana."
Epey zaman aradım ah eden o muhtazarı.
Yetiştim, oh, kavuşmuştu Hakk'a son nazarı!
Hişam'ı bari bulaydım, dedim, hemen döndüm:
Meğer şikarına benden çabuk yetişmiş ölüm!
Demek, bir amcamın oğlunda vardı, varsa, ümid.
Koşup hizasına geldim: O kahraman da şehid.
Şark'ın ki mefahir dolu, mazî-i kemâli,
Ya Rab, ne onulmaz yaradır şimdiki hâli!
Şirazesi kopmuş gibi, manzûme-i iman,
Yaprakları yırtık, sürünür yerde, perîşân .
Vahdet mi şiârıydı? Görün şimdi gelin de:
Her parçası bir mel'abe (oyuncak) eyyâmın elinde!
Tarihine mev'ûd-i ezelken ebediyyet (tarihine ebedî var olmak vaad edilmişken),
Ey, tefrika zehriyle şaşırmış giden ümmet !
Nisyana çıkan yolda mı kaldın gümrâh (yolunu kaybetmiş)?
Lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâh!

23.12.2016