Yapılan ve yapılması gereken [Editör: Fetö, terör, kararname ihraçları vd. - 22.09.2016]

Haddini aşan, cana mala, hak ve hürriyete zarar veren, ülkenin birlik, bütünlük ve bağımsızlığını tehlikeye atan kim ve kimler olursa olsun meşru devlet onları engellemek ve hak ettikleri cezayı vermekle yükümlüdür. Halihazırda darbeye teşebbüs eden Fetöcüler, PKK ve IŞİD haddi aşan ve bu büyük suçları işleyen örgütlerdir.

Devlet mücadele ediyor, muvafık ve muhalif şahıslar da yapılanları tenkit ve kendilerince daha uygun olanı teklif ediyorlar. Bunu iyi niyetle, millet ve memleketin iyiliği için yapanlara düşünceleri isabetsiz olsa da teşekkür etmek gerekiyor. Kinlerini, şahsi menfaatlerini, içyüzlerini suret-i haktan görünen ama yıkıcı olan tenkitleriyle gizleyenler ise insafa davet edilmeli, söz ve davranışları kale alınmamalı ve insafa gelmeyip suç işliyorlarsa, devlete meydan okuyor, terörü cesaretlendiriyorlarsa cezasını görmelidirler.

İyi niyetli diye kabul ettiğimiz tenkitler arasında şu da var: “Yapılan tasfiyeler sinekleri öldürmektir ve başarılı olamaz, bunları üreten bataklık kurutulmazsa yine ürerler...”

Kısa ve uzun vadeli, acil olan ve olmayan, birkaç aşamalı olanın birincisi mahiyetindeki tedbirlere bu hatalı yaklaşım bizde mutad hale gelmiştir; bu yaklaşımda ısrar edenler gerekli ve yapılmakta olanı itibardan düşürür, zayıflatırlar, ama iyi hesaplanmış, etraflı araştırılmış, etkili olacağı kuvvetle umulan bir başka tedbiri de ortaya koyamazlar.

İşin doğrusu konumuz olan “terörü önleme” faaliyetinde devlete sızmış ve ifsatlarına devam etmekte veya etmeleri kuvvetle muhtemel olanların derhal tasfiye edilmeleridir (buna teşbih olarak sineklerin imhası diyelim). Bu tasfiye yapılırken artık meşhur olan ifade ile “kurunun yanında yaşın da yanmaması” için azami gayret gösterilmelidir.

Bataklığın kurutulması (uzun vadeli, nihai aşama, acilden sonra gelen tedbir) ne olmalıdır?

Bu sorunun cevabı bataklığın tanımı ve tahliline bağlıdır.

Etnik, siyasi, ideolojik gayr-i meşru oluşumların ürettikleri terör bir başka yazının konusu olmalıdır.

Dini kullanan bataklıklara gelince bunları kurutmanın tek yolu “insanları din yönünden aydınlatmadır”.

Aydınlatmadan maksadım doğru dini (sahih İslam'ı) her yaşta ve başta insanımıza uygun yöntem ve dil ile anlatmak, öğretmek ve hayata geçmesini teşvik etmektir.

Doğru din (sahih İslam) bilgisi hangi anlama ve bilme usulü ile elde edilecektir?

Bu sorunun cevabı da Hz. Peygamber ve örnek nesillerin açıklama ve uygulamalarına dayanan “fıkıh usulü”dür. Geniş manada fıkıh usulü, tefsir, kelam ve hadis usulünü de içine almaktadır.

Bu usule riayet etmeyen, kendince bir usul icad eden veya başka kültürlerin ve dinlerin bize uymayan usullerini kopya edip uygulamaya çalışan kimselerin sahih İslam'dan sapmaları kaçınılmazdır. Çünkü din yalnızca akla dayanmıyor ve beşer aklının icadı olmuyor; onun tayin edici kaynağı vahiydir, anlama ve bilme usulü de vahiyden ve onu açıklama/uygulama vazifesini yüklenmiş olan Resul'ün (s.a.) yol ve yönteminden bağımsız olamaz.

Hakkıyla alim olanların fıkıh usulünü uygulayarak çıkarıp ortaya koydukları eski ve yeni anlayışlar ve bilgiler “sahih İslam'ın ölçüsüdür”.

Bir kişi veya grup ortaya çıkar Îsâ, Mehdî, allâme, kurtarıcı, yanılmaz... olduğunu iddia eder veya ona tabi olanlar böyle inandıkları halde bu inancı yok etmek için gerekeni yapmazsa bu kişi sahtekârdır, tabileri onun aletleridir, bu yapı sinek üreten bataklıktır.

Tarikatlar da irfanlarını ve eğitimlerini fıkıh usulü ile elde edilmiş sahih İslam'a uygun düşürmekle yükümlüdürler.

Biz insanımıza “Kim dedi” sorusunu değil, “Ne dedi” sorusunu soracak, kim derse desin söyleneni fıkıh usulüne göre değerlendirecek bilgi, şuur ve yöntemi kazandırmaya çalışmalıyız; bataklık ancak böyle kurur ve yenileri de kolay oluşamaz.

22.09.2016