Hayırlı Bir Çalıştay

Dekan Prof. Dr. Halit ÇALIŞ’a candan teşekkürlerimden sonra hayırlı çalıştayın sonuç bildirisini İmam Hatip dostlarıyla paylaşıyorum:

« Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İslami İlimler Fakültesi’nin organizesiyle 21 Ocak 2015 tarihinde Karaman’da gerçekleştirilen İmam Hatip Çalıştayı, “FETRET SONRASI FERAHLIK DÖNEMİ SORUMLULUKLARIMIZ” ana temasıyla dört ana başlık halinde icra edilmiş ve aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılması uygun görülmüştür.

1. Ders kitapları ek materyallerle desteklenmeli; iletişim, eğlenme gibi işlevler yanında sahih olan ve olmayan bilgilerin yaygın paylaşıldığı ortamlar da olması göz önünde bulundurulmak suretiyle bilişim teknolojisinin imkanlarından etkin biçimde yararlanılmalıdır. Bugün itibariyle kısa/az ve net olmayan, yüksek seviyede görsellikle sunulmayan bilgi kaynakları, ilgi görmemekte, kendilerinden beklenen sonucu vermemektedir.

2. 12-18 yaş aralığı, bir insanın kişiliğinin büyük oranda şekillendiği dönemdir. Dolayısıyla ders kitapları ve yardımcı kaynaklar ile öğretim yöntemleri konusu, sahih bilginin kazandırılması kadar, kişilik inşası da hedeflenerek ele alınmalıdır. Çocuklarımıza İmam Hatip kimliğinin kazandırılması ve geliştirilmesi açısından bu husus fevkalade önemlidir.

3. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü materyal havuzu sürekli geliştirilmeli ve öğretmenler tarafından etkin biçimde kullanılmalıdır.

4. Kimlik değerlerinin kazandırılması açısından sahabe nesli ayrı bir öneme sahiptir. Özellikle meslek derslerinde, teorik bilginin hayatla bütünleşmesinin somut halini teşkil eden sahabe merkezli bakış açısı ön plana çıkarılmalıdır. “Sahabe ve Hz. Peygamber”, “Sahabe ve Sünnet”, “Sahabe ve Kur’an”, “Sahabe ve Fıkıh”…

5. Ulusal iyi örnek havuzu oluşturulmalıdır. İl ve okul düzeyinde her dönem iyi örnekler belirlenip uygulamaya geçirilmeli, uygulama sonuçları denetlenmeli, projeyi geliştirip başarıyla uygulayan öğretmenlerden teknik destek imkanı sağlanmalıdır.

6. Eğitim-öğretim başarısı ve İmam Hatip misyonunun gerekleri açısından olumlu sonuçları gözlemlenen iyi örnekler, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri marifetiyle okullarda tanıtılmalı, proje sahibi öğretmenin ihtiyaca bağlı olarak bu okullarda birkaç gün uygulamaya nezaret etmesine imkan tanınmalıdır.

7. Ulusal iyi örnek çalıştayı düzenlenmeli, başarılı çalışmalar ödüllendirilmelidir.

8. Milli Eğitim Bakanlığı ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından belli aralıklarla tekrarlanan Hizmet İçi Eğitim seminerlerinin planlanması ve icrasında yeni bir yaklaşım benimsenmeli; teorik bilgi paylaşımının yerini, uygulamanın denetlenmesi, projelerin ve iyi örneklerin paylaşımı almalıdır.

9. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile en üst seviyede işbirliği sağlanmalı, bu çerçevede yürütülecek projeler için Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde ve il düzeyinde uzman görevli istihdam edilmelidir. Bu kapsamda yürütülecek çalışmalar bakımından “izcilik” ayrı bir önem arz etmektedir. Başarılı izcilik uygulamaları için tecrübe paylaşımı özendirilmelidir.

10. İmam Hatip Okullarıyla ilgili hususları kendisine temel faaliyet alanı olarak belirlemiş sivil toplum kuruluşlarının imkan ve tecrübelerinden yararlanılmalıdır. Ayrıca bu kuruluşlar, insan gücü başta olmak üzere bina ve ekonomik imkanlarını verimli kullanmak için işbirliğine teşvik edilmelidir. Bu çerçevede takdirle karşıladığımız, Karaman merkez İmam Hatip Okulları ile yedi sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu KARİB (Karaman İmam Hatipliler Birliği) desteklenmeli ve diğer illere de örnek gösterilmelidir.

11. Okullarımızın ülkemiz ve insanımız için ne kadar önemli olduğunu, şimdiye kadar gerçekleştirdiği hizmetleri anlatan tanıtım ve reklam filmleri hazırlanmalı, bunun için öğretmenler ve öğrenciler teşvik edilmelidir. Yerel ve ulusal düzeyde olmak üzere öğretmen, öğrenci ve velilerin bir araya gelerek oluşturduğu tiyatro grupları kurulmalı; başarılı ekipler bir program çerçevesinde ülke genelinde gösteriler düzenlemelidir.

12. Sosyal medya mutlaka etkin biçimde kullanılmalıdır.

13. Geliştirilen her bir projede, velilere mutlaka yer verilmeli, onların da kendi sorumluluklarını üstlenmelerine imkan tanınmalıdır.

14. Öğrenciye güvenilmeli, uygulamalarda öğrencinin beyanı esas kabul edilmeli; doğru söylediğinden şüphe duyulduğu algısına sebep olacak söz ve tavırlardan şiddetle kaçınılmalıdır.

15. Kurumsal başarının kazanılmasında ve süreklilik göstermesinde temel belirleyici olan öğretmenlerimiz hak ettiği saygıyı ve takdiri mutlaka görmelidir.

16. Okullarımızın toplumsal itibarının yara almasına sebep olacak söylem ve tavırlardan şiddetle kaçınılmalıdır. Bu bağlamda İmam Hatip Okulları, öğretmenleri ve öğrencileriyle ilgili eleştirel dil mutlaka ve ivedi olarak terk edilmelidir. Diğer yandan toplumsal itibarın yara almasına sebep olacak bilinçli ya da bilinçsiz söylem ve tavırlar karşısında, İmam Hatip sevdalılarına yaraşır tavır ve üslupla gerekli tepkiyi vaktinde göstermekten geri durulmamalıdır.

17. Hareket noktasını bireysel ve kurumsal sorumluluklarımız oluşturmak üzere yeni bir uygulama olması itibariyle İmam Hatip Ortaokullarıyla ilgili ivedi olarak müstakil çalıştaylar düzenlenmelidir.

18. Okullarımıza karşı en temel sorumluluğumuz, gönülden benimsemek, kalp sızısı haline gelecek düzeyde kendimize dert edinmek, bir tuğla koyabilmeyi Yüce Yaradan’ın büyük bir lütfu olarak görmek, İmam Hatip kimliği ile gurur duymak, ama asla ümitsiz olmamaktır. »

25.01.2015