Hangi İslam Alimleri?

Bu günlerde İstanbul'da toplantısını yapan Dünya Müslüman Alimleri Birliği'nin iştiraki ile bir süre önce yine İstanbul'da Türkiye Diyanet işleri Başkanlığının da katıldığı bir "İslam Alimleri" toplantısı yapılmış, İslam dünyasının meseleleri ele alınmış ve bir sonuç bildirisi yayınlanmıştı. Bu sonuç bildirisinin bütün maddeleri önemli ve unutulmaması gereken maddeler olmakla beraber dördü, içinde bulunduğumuz bunalımlı durumdan çıkmanın alt yapısını oluşturucu olması bakımından güncel önemi haizdir:

« 10.Hiçbir mezhep, meşrep ve dini oluşum kendi kanaatini mutlak hakikat yerine koyamaz, farklı inanış ve düşünüşleri İslam dışı ilan ederek tekfir edemez, buna dayanarak hayat haklarının ortadan kaldırılmasını tecviz edemez. Bu kabil yaklaşımlara İslamın temel kaynaklarından hiç bir dayanak getirilemez, herhangi bir fetvaya da konu yapılamaz.
11.Bugün müslüman âlimlere düşen en büyük görev, Müslüman toplumları ayrıştırmaya yönelik fetvalar vermek yerine; İslam dünyasındaki farklılıkları bir rahmet ve zenginlik olarak görüp barış içinde birlikte yaşamanın ahlakını ve hukukunu yeniden inşa etmek olmalıdır. Bugün, akan kanı durdurmayan bir sözün kıymeti olmadığı gibi, kan akmasına sebep olacak fetvaların da hiçbir değeri yoktur. Bu tür fetvaların hiçbir dini dayanağı olmadığından bunlar yok hükmündedir.
12.Aslolan herkesin akıl, din, can, mal, nesil, onur ve haysiyetinin korunmasıdır. Müslümanlık beyanında bulunan her fert müslümandır ve hiç kimsenin bu beyanı ilga ve iptal hakkı yoktur. Keza hiçbir fert ve oluşum, ehli kıbleyi İslam dışı ilan edemez. Müslümanları tekfir etme anlayışının, dinen meşruiyeti yoktur. Müslümanların ortak vicdanı da bunu asla kabul etmemiştir. Müslüman toplumların sağduyusu ve akl-ı selimi geçmişte olduğu gibi, bugün de böyle bir anlayışın İslam coğrafyasında tutunmasına müsaade etmeyecektir.
13.Hiçkimse bir başka grubu, mezhebi veya dini tezahürü tahfif ve tahkir edici ve küçümseyici bir tavır içinde bulunamaz. Başta sahabe-i güzin ve ehl-i beyt olmak üzere İslam büyükleri ve farklı dini yorum çevrelerince referans alınan değer ve şahsiyetler hiçbir şekilde istihfaf edilemez... »

Bu maddelere katılmamak mümkün değil, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, özel aidiyetleri nereye olursa olsun bütün İslam alimleri bu maddelerde ittifak etmelidirler. Ne yazık ki, 10. Maddeye aykırı olarak oluşmuş ve hareket halinde olan gruplar ve bunların alimleri (?) kitabın tam orta yerinden çıkan bu maddeye muhalif davranıyor, fetvalar veriyorlar.

Bunların içinde, bugün İslam'a en büyük zararı veren IŞİD'i destekleyenler ve isterlerse onlara, cinsel ihtiyaçlarını gidermek için mücahid kadınlar (!) gönderebileceklerini ilan edenler bile var.

Böylesine ortalığın toza dumana boğulduğu günlerde ümmeti, vahdeti, itidali temsil ettiğine inandığımız alimler topluluğuna itibar etmemiz, bunlara kulak vermemiz, düşünce ve tekliflerimizi bunların toplantılarında dile getirerek müzakere etmemiz, itibar görmezse düşüncemizi kendimize saklayıp camiadan ayrı düşmemeye gayret etmemiz gerekiyor. Örnek devirde Râşid Halifeler'in seçiminde ve yönetiminde büyük sahabîler böyle yapıyorlardı; farklı düşünce ve ictihadlarını serbestçe dile getiriyorlar, kabul edilmezse camianın (temsilcilerinin) kabul ettikleri karara uyuyorlardı.

Bu kesip biçenler, kendi ictihadlarını mutlak hakikat bilenler, farklı ictihad sahiplerini tekfir edip öldürenler nereden nasıl çıktılar?

Bu sorunun cevabını veren muteber alimlerin görüşlerini gelecek yazıya bırakalım.

21.08.2014