Ahirette hesaplaşma

Konumuzla ilgili âyetler ve hadisler var:

Âyetler "Allah Teâlâ'nın kendisine ortak koşanlardan (müşriklerden) başka bütün kullarının günahlarını isterse bağışlayacağını" (Nisâ: 4/48-116) ve "Kimseye bir başkasını suçunun ve günahının yüklenmeyeceğini" (En'âm: 6/164, Nahl: 16/25…) ifade ediyor.

Buhârî ve Müslim gibi muteber kaynaklarda bulunan bir hadis ise "kul hakkının bağışlanmayacağını, dünyada helalleşme olmamış ise ahirette, önce zalimin sevaplarından alınıp mazluma verileceğini, eğer sevaplar yetmez ise mazlumun günahlarından alınıp zalimin suç hanesine yazılacağını" ifade ediyor.

Bu âyetleri ve hadisleri birlikte ele alıp yorumlayan alimlere göre çıkan sonuç şudur:

İyi ve/veya kötü amelleri ile ahirete göçen müminler dört gruptur:

1. Hak dinin inkârında ısrar ederek ölen kâfirler; bunlar ebedî olarak cehennemde kalacaklardır.

2. Günahı olmayan müminler; bunlar Allah'ın vaadine göre kesin olarak doğrudan cennete gireceklerdir.

3. Günah işledikten sonra tövbe eden ve tövbesinde sebat ederek ölen müminler; bunlar da bir önceki müminler gibidir.

4. Günah işleyip tövbe etmeden ölen müminler.

Bu dördüncü grubun affedilip edilmeyeceği konusunda İslam mezhepleri farklı yorumlar yapmışlardır.

Ehl-i sünnet'e göre mutluluk ve esenlik müjdesi veren vaad âyetlerinin zâhiri (teker teker lafzî yorumdan çıkan hüküm) genel olmakla beraber maksat özeldir, bunlarla günahsız müminlerle günahkârlar içinden Allah'ın ceza vermeyeceği grup kastedilmiştir. Ceza tehdidi içeren vaîd âyetlerinin de zâhiri genel olmakla beraber kastedilenler özeldir, belli bir gruptur; yani kâfirlerle Allah Teâlâ'nın cezalandıracağı günahkâr müminler kastedilmiştir.

"Allah, şirkten başkasını dilediği kimseler için bağışlar" mealindeki âyet, diğer ilgili âyetler ve hadislerle birlikte yorumlandığında şu sonuç çıkar: Buna göre tövbe eden kimse daha önce müşrik, Ehl-i kitap, günahkâr Müslüman olsa da Allah Teâlâ tarafından bağışlanacak ve tövbesi kabul edilecektir; çünkü O böyle vaad etmiştir. Tövbe etmeden ölen günahkâr müminler ise günahlarını karşılayan ve aşan sevapları, hayırları, iyi işleri, eserleri bulunmadığı takdirde -ebedî olarak değil- günahlarının cezasını çekecek kadar cehennemde kalacaklardır. Allah bunun böyle olmasını istemiş ve iradesini kitabında bildirmiştir.

Şimdi soruları teker teker cevaplayalım:

Allah kul hakkını affeder de haksızı cennete koyar mı? Kul hakkına tecavüz edenler için dünyada ve/veya ahirette bir telafi yolu var mıdır?

-Haksızlığa uğrayan kimseye hakkı, zalimin (kişinin malına, canına, namusuna, şerefine haksız olarak zarar veren kimsenin) sevabından alınır, bu yetmezse mazlumun günahlarından zulmü karşılayan miktarı zalime aktarılır; yani Allah mazlumun hakkını zalimden almadıkça onu bağışlamaz.

Mazlumun günahından alınıp zalime yüklenecekse bu çözüm "Kimse kimsenin suçunu ve günahını yüklenmez, suç ve ceza şahsidir" ilkesi ile çelişmez mi?

-Yukarıda açıklanan çözümde zalime yüklenen mazlumun günahı, zalim ona karşı kötülük ettiği ve suç işlediği için yüklenmekte; yani sonuç itibariyle zalim kendi günahının karşılığı olan cezayı çekmektedir.

Hz. Âdem'in, biri zalim diğeri mazlum iki oğlu ile ilgili şu ilâhî beyan da yukarıda açıklanan adalet kuralını teyit etmektedir:

"Andolsun ki sen öldürmek için bana el uzatsan bile, ben öldürmek için sana elimi kaldıracak değilim! Zira ben âlemlerin rabbi olan Allah'tan korkarım./ Ben diliyorum ki sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenesin, cehennemliklerden olasın! Zalimlerin cezası işte budur." (Maide: 5/28-29).

21.02.2014