5 İlahiyat fakülteleri (2)
İlahiyat fakülteleri (2)

Prof. Aydın devamla şunları kaydediyor: Pedagojik formasyon kazandırma bakımından bu program, son derece önemli bir adımdır:

"Öğretmenlik formasyonu dersleri, gerçek okul ortamı ve öğretmenlik mesleğine ilişkin bilgi ve beceriler ön plana alınarak hazırlanmıştır. Formasyon dersleri, programa dengeli bir biçimde, bütünlük ilkesi çerçevesinde ve aşamalı olarak dağılmıştır. Bu şekilde öğretmen adayları hem kendi konu alanlarındaki dersleri öğrenecek hem de formasyon dersleri ile öğretmenlik mesleğine hazırlanmış olacaklardır.

a- Gerek mesleğe giriş niteliğindeki dersler gerekse uygulama dersleri yoluyla öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğinin temel özelliklerini, güçlüklerini, zevkli yanlarını değişik boyutlarıyla anlamaları ve tanımaları öngörülmüştür. Bunun için öğretmen adaylarının okullarda yaptıkları uygulamaların mümkün olduğu ölçüde erken başlatılması benimsenmiş, böylece öğretmenlik mesleğini yakında tanımalarına yardımcı olacak okul deneyimi kazanmaları amaçlanmıştır.

b- Okullarda yapılan uygulamalar, öğretmenlik eğitiminin merkezini oluşturmaktadır. Bu anlayıştan hareketle programda yer alan formasyon derslerinin çoğuna uygulama saatleri konulmuştur. Bu şekilde öğretmen adaylarının derslerde öğrendiği bilgi ve becerileri gerçek okul ortamı ve eğitim-öğretim süreci ile ilişkilendirilmesi ve uygulamaya aktarılması mümkün olacaktır.

c- Programda, gelişen bilgi teknolojilerinin okulda kullanımını ve öğretimde gerekli olan çeşitli materyallerin geliştirilmesini ön plana alan derslere yer verilmiştir. Bu dersler yoluyla öğretmen adaylarının (bilgisayar, internet, televizyon, video, projektör makinaları gibi) çeşitli öğretim araçlarını tanımaları ve öğretimde kullanmaları amaçlanmıştır. Bu şekilde geleceğin öğretmeninin, teknolojiyi tanıyan ve öğretimde etkili ve verimli bir şekilde kullanabilen nitelikte olması öngörülmüştür.

d- Programda, uygulama derslerinin sayısı ve saatleri artırılmış ve dersler birbirleriyle ilişkilendirilmiştir. Bunun amacı, öğretmen adaylarının küçük kapsamlı uygulamalar yaparak çeşitli öğretmenlik becerilerini okul ve sınıf ortamında geliştirmeleri (çeşitli yöntemlerle öğretim, soru sorma, grup çalışması, materyal kullanma, sınav yapma, değerlendirme, toplantılara katılma, öğrencilere bireysel yardım, sınıf gözlemleri gibi) daha sonra da bir sınıfın sorumluluğunu alarak bizzat öğretmenlik yapmaları ve sonuçlarını görmeleridir." (YÖK, 1998:7-9.)

- Bu program, öğrencinin ders saatleri dışında daha fazla zamana sahip olmasına imkan vermektedir.

Öncekilere kıyasla bu yeni program köklü ve oldukça olumlu yenilikler içermekle beraber bir takım eksiklikleri de bulunmaktadır. Uygulamalar izlenerek programın geliştirilmesi çalışmaları sürdürülmelidir. Bu çerçevede, öğretim elemanlarının da, yeni yapının amaçları doğrultusunda kendilerini yenilemeleri için önlemler alınmalı, imkanlar hazırlanmalıdır. Zira, bir program ne kadar mükemmel olursa olsun, iyi uygulayıcıları yoksa pek anlam ifade etmez. (Din öğretimi öğretmeni yetiştirme konusunda ayrıntılı bilgi ve değerlendirmeler için bk. Aydın, 2000)

(Devam edeceğim)

25 Haziran 2006
Pazar