HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


İSLÂM HUKUK TARİHİ
(İz yayıncılık, İstanbul, 1999)

Önsöz
Bu Baskı İçin Önsöz

GİRİŞ
I- HUKUK
II- FIKIH
III- İSLÂM'IN DOĞUŞU SIRALARINDA
A- İRAN HUKUKU
B- ROMA HUKUKU
C- İSRAİL HUKUKU
D- CAHİLİYE DEVRİ ARAP HUKUKU
E- YABANCI HUKUKLARIN İSLÂM HUKUKUNA TESİRİ

Birinci Bölüm
Hz. PEYGAMBER DEVRİ
(Fıkhın Doğuşu)
Giriş
A- MEKKE DEVRİ
B- MEDİNE DEVRİ
I- HZ. PEYGAMBER DEVRİNDE FIKIH
A- HZ. PEYGAMBER DEVRİNDE USÛL
1- Kur'an-ı Kerîm (nuzulü, yazılması, neshi, toplanması...)
2- Sünnet
3- İcmâ
4- Kıyâs
5- İstidlâl (telâzüm, istishâb, istislâh, istihsân...)
B- Hz. PEYGAMBER DEVRİNDE FÜRÛ
Mekke Dönemi
1- Namaz
2- Beş vakit namaz
3- Temizlik
4- Cuma namazı
Medine Dönemi
Birinci Yıl
1- Hutbe
2- Ezân
3- Nikâh
4- Cihad
5. Belediye nizamı
İkinci Yıl
1- Oruç
2- Bayram Namazları
3- Fıtır sadakası
4- Kurban
5- Zekât
6- Kıblenin Değiştirilmesi
7- Ganîmetler ve taksîmi
Üçüncü yıl
1- Miras Hükümleri
2- Boşanma
Dördüncü yıl
1- Yolculuk ve Savaş Halinde Namaz
2- Recm Cezası
3- Arâzî ıktâ'ı
4- Teyemmüm
5- İffete İftira Cezası
6- Örtünme ve İstizân
7- Hac ve umre
Beşinci yıl
1- Yağmur Duâsı ve Namazı
2- Îlâ
Altıncı Yıl
1- Anlaşma Kaideleri
2- Hac ve Umre Yolunda Engelleme
3- Alkollü İçkiler ve Şans Oyunlarının Yasaklanması
4- Zıhâr
5- Vakıf
6- Isyân ve haydutluğun cezâsı
Yedinci Yıl
1- Bazı Yiyeceklerin Yasaklanması
2- Zırâî Ortaklık
Sekizinci yıl
1- Mekke'nin Kutsîliği ve Dokunulmazlığı
2- Kısâs
3- Alkollü içki satışının yasaklanması
4- Müddetli Evlenmenin Yasaklanması
5- Hukuk karşısında eşitliğin ilânı
6- Kabir Ziyaretine İzin Verilmesi
Dokuzuncu yıl
1- Çıplak Tavâfın Yasaklanması
2- Mulâ'ane
Onuncu Yıl
1- İnsan Haklarının İlânı
2- Vasıyet, neseb, nafaka ve borçla ilgili hükümler
3- Cezanın Şahsîliği
4- Vasıyetin üçte birle sınırlandırılması
5- Faizin Yasaklanması ve Akit Hürriyeti
II- RASÛLULLAH'IN DEVRİNDE KAZÂ VE NOTERLİK
A- KAZÂ
B- İFTÂ
C- NOTERLİK ve RESMÎ YAZIŞMALAR

İkinci Bölüm
SAHÂBE DEVRİ
(Fıkhın Gelişme Çağı)
A- HULEFÂ-Î RÂŞİDİN DEVRİ
1- Devre Umûmî Bakış
2- Hüküm Kaynakları
3- İctihad ve İftâ Bakımından Sahâbe
4- Sahâbe Devrinde Hüküm ve İctihad Prensipleri ile Bazı Örnekler
5- Sahâbe Devrinde İhtilâf
6- Mezhebler
7- Sahâbe Fukahâsı
Hz. Ebû-Bekr
Hz. Ömer
Hz. Osmân
Hz. Alî
Abdurrahman b. Avf
Abdullah b. Mes'ûd
Zeyd b. Sâbit
Muâz b. Cebel
Ubeyy b. Kâ'b
Ebû-Mûsâ el-Eş'arî
Ebu'd-Derdâ Uveymir b. Âmir
Ubâde b. es-Sâmit
Ammâr b. Yâsir
Huzeyfe b. el-Yemân
Ebû-Zerr el-Ğıfârî
Selmân el-Fârisî
Ebû-Ubeyde b. el-Cerrâh
Ebû-Sa'îd el-Hudrî
Ummu-Seleme
Âişe bt. Ebû-Bekir
Abdullah b. Abbâs
8- Fıkıh Bakımından Devrin Özellikleri
9- Tedvîn

B- EMEVİLER DEVRİ
1- Nesil
2- Hadîs Rivâyeti
3- Nazarî Fıkıh
4- Hicaz ve Irak Medreseleri
5- Tâbiûn Fakihleri
6- Tedvîn

Üçüncü Bölüm
ABBÂSÎLER DEVRİ
(Fıkhın Olgunluk Çağı)
A- DEVRE UMÛMÎ BAKIŞ
B- ABBÂSÎLER DEVRİNDE FIKIH
1- Din Bilgileri ve Abbâsîler
2- Fıkhın Genişlemesi ve Gelişmesi
3- Fukahânın İhtilâfı
4- İctihad Hürriyeti ve Mezheblerin Doğuşu
5- Rey ve Hadîs Mektepleri
C- TEDVİN FAALİYETİ
E- FUKAHÂ

Üçüncü Bölüme Ek
FIKIH MEZHEBLERİ

Birinci Alt Bölüm
(Dört Mezheb)
I- DÖRT İMÂMIN MEDRESE ve ÜSTADLARI
A- MEDRESELERİ
B- ÜSTADLARI
C- HAYAT HİKÂYELERİ
1- Ebû-Hanîfe
2- Mâlik b. Enes
3- İmam Şâfiî
4-Ahmed b. Hanbel
II- DÖRT İMAMIN İCTİHAD USÛLLERİ
A- EBÛ HANİFE'NİN USÛLÜ
1- Ebû-Hanife ve Hadîs
2- Kıyas ve İstihsân
3- İctihadından örnekler
4- Hanefî Mezhebi ve Hiyel
B- İMAM MÂLİK'İN USÛLÜ
1- Kitab
2- Sünnet
3- Kıyas
4- Sahâbî Kavli
İmam Mâlik'in ictihadından örnekler
C- İMAM ŞÂFİÎ'NİN İCTİHAD USÛLÜ
D- AHMED B. HANBEL'İN İCTİHAD USÛLÜ
III- MÜCTEHİD İMAMLAR ve MASLAHAT PRENSİBİ
A- EBÛ- HANİFE
B- İMAM MÂLİK
C- İMAM ŞÂFİ'Î
D- İMAM AHMED B. HANBEL
IV- İCTİHAD ve TAKLİD KARŞISINDA DÖRT İMAM
V- TALEBE VE ESERLERİ
A- EBÛ- HANÎFE
1- Talebesi
2- Kitaplar
B- ŞAFİ'Î
1- Talebesi
2- Kitaplar
C- MÂLİK
1- Talebesi
2- Kitaplar
D- AHMED B. HANBEL
1- Talebesi
2- Kitaplar

İkinci Alt Bölüm
(Yaşamayan Mezhepler)
I- el-HASENU'L-BASRÎ MEZHEBİ
II- EVZÂÎ MEZHEBİ
III- SEVRÎ MEZHEBİ
IV- el-LEYS b. SA'D MEZHEBİ
V- TABERÎ MEZHEBİ
VI- ZÂHİRİYYE MEZHEBİ
VII- SÜFYAN b. UYEYNE MEZHEBİ
VIII- İbn. RÂHÛYE MEZHEBİ
IX- EBÛ-SEVR MEZHEBİ
X- el-ABBÂDÂNÎ MEZHEBİ
XI- İbn Ebî-LEYLÂ MEZHEBİ
XII- el-EYLÎ MEZHEBİ
XIII- İBN YESAR MEZHEBİ
XIV- YAHYA b. ÂDEM MEZHEBİ
XV- ŞURAYH MEZHEBİ
XVI- NEBÎL MEZHEBİ
XVII- İbn KÂMİL MEZHEBİ

Üçüncü Alt Bölüm
(Sünnî Olmayan Fıkıh Mezhepleri)
I- HAVÂRÎC
II- ZEYDİYYE
III- İMÂMİYYE

Dördüncü Alt Bölüm
(Mezheplerin Yayılması)
I- YAYILMANIN ÂMİLLERİ
II- MEZHEBLERİN YAYILMASI
III- GÜNÜMÜZDE FIKIH MEZHEBLERİNİN BÖLGELERİ

Dördüncü Bölüm
SELÇUKLULAR DEVRİNDE FIKIH
(Fıkhın Duraklama Çağı)
A- SİYÂSÎ DURUM
B- FIKIH TARİHİ BAKIMINDAN DEVRİN HUSUSİYETLERİ
1- Taklid Rûhu
2- Münazara ve Münakaşalar
3- Mezheb Taassubu
4- İctihad Kapısının Kapanması
C- TEDVİN HAREKETİ
1- Usûl ve Kitapları
2- Tercih Gayesine Yönelmiş Kitaplar
3- Mezheb Müdâfaasını Hedef Alan Çalışmalar
D- ADLİYE TEŞKİLÂTI VE KANUN
E- BAŞLICA FIKIH BİLGİNLERİ
Hanefîler
Mâlikîlerden
Şâfiîlerden
Diğer mezheblerden

Beşinci Bölüm
MOĞOL İSTİLÂSINDAN MECELLE'YE KADAR
(Fıkhın Gerileme Çağı)
A- SİYÂSÎ DURUM
B- BU DEVİRDE İCTİHAD ve FIKIH
C- ADLÎ TEŞKİLÂT ve KAZA
1- Anadolu Beyliklerinde
2- İlhanlılarda
3- Karakoyunlu ve Akkoyunlularda
4- Memlûklerde
5- Osmanlılarda
D- HÜKÜM KAYNAKLARI
1- Kanunnâmeler
2- Fıkıh ve Fetvâ Kitapları
E- BAŞLICA FIKIH BİLGİNLERİ ve ESERLERİ
1- İbn el-Hâcîb
2- İbn Abdisselâm
3- Ebû-Şâme
4- el-Karâfî
5- İbn Dakîkı'l-Iyd
6- Ebu'l-Berekât en-Nesefî
7- İbn er-Rif'a
8- et-Tûfî
9- İbn Ruşeyd
10- İbn ez-Zemelkânî
11- İbn Teymiyye
12- İbn Seyyidi'n-nâs
13- İbn Kudâme
14- Ebû-Hayyân
15- Sadru'ş-Şerîa
16- el-Udfuvî
17- ez-Zehebi
18- İbn Kayyim
19- Dâvûd-i Kaysarî
20- es-Sübkî
21- el-İtqânî
22- İbn es-Sübkî
23- el-İsnevî
24- Cemâleddin Aksarâyî
25- el-Bâbertî
26- et-Teftâzânî
27- Alâuddîn el-Esved
28- İbn Arafe
29- el-Bulqînî
30- Zeynüddîn el-Irâkî
31- İbn Berhân
32- Seyyid Şerif
33- İbn eş-Şihneti'l-Kebîr
34- el-Fîrûzâbâdî
35- Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddîn
36- Molla Fenârî
37- İbn Nâcî
38- İbn el-Vezîr
39- et-Tarablüsî
40- İbn Merzuk
41- el-Bürzülî
42- İbn Hacer el-Askalânî
43- Aynî
44- İbn el-Hümâm
45- Hızır Beg
46- Celâleddin el-Mahallî
47- İbn Kutlubuğâ
48- Molla Hüsrev
49- Sinan Paşa
50- Hocazâde
51- Molla Gûrânî
52- Şeyh İbn el-Vefâ
53- Molla Lutfî
54- Süyûtî
55- Zenbilli Ali Cemâlî Efendi
56- İbn-i Kemâl
57- Sa'dî Çelebi
58- Şeyhzâde
59- İbrâhîm el-Halebî
60- İbn Nüceym
61- Ebu's-Suûd
62- Hâmid Mahmûd Efendi
63- Hoca Sa'düddîn Efendi
64- Aliyyu'l-Kaarî
65- İbn er-Râşîd
66- Hayruddîn er-Ramlî
67- Bolevî Mustafa Efendi
68- İbrâhîm el-Kürdî
69- Çatalcalı Alî Efendi
70- el-Makbilî
71- Şâh Veliyyullah
72- el-Emîru's-San'ânî
73- Seyyid Abdulkadir el-Kevkebânî
74- el-Mağribî es-San'ânî
75- eş-Şevkânî
76- İbn Âbidîn

Altıncı Bölüm
MECELLE'DEN ZAMANIMIZA KADAR
(Uyanış Çağı)
A- İSLÂM DÜNYASI
B- İCTİHAD ve FIKIH
C- ADLİYE TEŞKİLÂTI ve KANUNLAŞTIRMA
1- Mahkemeler
2- Kanunlaştırma ve Kanunlar
a) Türkiye'de
b) Diğer İslâm Ülkelerinde Kanunlaştırma
Mısır
Suriye
Irak
Ürdün
Lübnan
Fas ve Tunus
Hindistan ve Pâkistan
Endonezya
c) Kanunlaştırma Hareketinin Sebepleri
d) Kanunların Umûmî Vasıfları
D- MECELLE
1- Mecelle Vaz'ının Âmilleri
2- Medenî Kanun Çevresinde Yapılan Mücadele ve Münakaşalar
3- Mecelle Cemiyeti
4- Mecelle'nin Muhtevâ, Sistem ve Metodu
5- İstinad Ettiği Kaynak ve İctihadlar
6- Mecelle'nin Tenkidi
7- Mecelle'nin Ta'dîli Çalışmaları
8- Mecelle'nin İlgâsı ve T. Medenî Kanununa Geçiş
9- Mecelle Üzerine Çalışmalar
E- SON DEVİR FUKAHÂSI
1- el-Leknevî
2- el-Mercânî
3- Kadri Paşa
4- Sıddık Hasen Han
5- Ömer Hilmî Efendi
6- Cevdet Paşa
7-8- el-Azîmâbâdî
9- Abduh
10- el-Kaasimî
11- el-Hudarî
12- Ali Haydar Efendi
13- Reşîd Rizâ
14- Elmalılı Hamdi Efendi
A- TÜRKİYE'DE
B- DİĞER ÜLKELERDE
F- TEORİ VE PRATİKTE İSLÂM HUKUKUNUN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ
1- Prof. Fuad Köprülü'nün Değerlendirmesi
2- René David
3- Prof. Dr. Hasen Hâmid Hassân

KAYNAKLAR

KARMA İNDEKS

 
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner