HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


12- Ali Haydar Efendi(72):
Ahıshalı Emîn Efendizâde diye meşhurdur (v. 1355/1936); Mahkeme-i Temyîz reisi, Fetvâ Emîni, Medresetü'l-kuzât ve Mekteb-i Hukuk Mecelle vb. müderrisi ve Adliye vekili olarak önemli vazifelerde bulunmuştur.
En meşhur eseri dört büyük cild halinde birkaç kere basılmış ve arapçaya da çevrilmiş bulunan Duraru'l-hukkâm isimli Mecelle şerhidir. Mecelle'ye ek mahiyetinde bazı çalışmaları (el-Mecmû'atü'l-cedîde) ile evkaf, arâzî, mefkud hakkında eserleri vardır.(73)

13- Reşîd Rızâ:
Muhammed Raşîd b. Alî Rizâ (v. 1354/1935); aslı Bağdadlı olup kendisi Trablusşâm'ın yakınındaki Kalemûn sâhil köyünde doğdu, köyünde ve Trablus'ta okudu, Hüseyn el-Cisr'in medresesinden mezun oldu, gençliğinde sofuca bir hayatı vardı, şiirler ve bazı gazetelerde yazılar yazardı. el-Urvetü'l-vüsqâ vâsıtasıyle tanıdığı Şeyh Muhammed Abdüh'ü görmek üzere Mısır'a gitti, Abdüh'e talebe ve dost oldu, üstadıyle -umûmî hatları ortak olan- fikirlerini yaymak, hedefleri olan dîni, ictimâî, siyâsî ıslâhatı(74) gerçekleştirmek için el-Menar dergisini çıkardı. 1326/1908'de ikinci meşrutiyetin ilânından sonra Suriye'ye geldi, Şam'da Emevî camiinde bir hutbe îrâd ederken ıslâhat düşmanlarından birisinin itirazı üzerine karışıklıklar çıktığı için Mısır'a döndü, Dâ'vet ve İrşâd medresesini açtı, Faysal b. Hüseyn zamanında yine Suriye'ye geldi ve Kongre başkanı seçildi, Fransızların işgali üzerine Suriye'den tekrar -ikinci vatanı- Mısır'a geldi. Hindistan, Hicaz ve çeşitli Avrupa memleketlerine seyahatler yaptı, İsveç'ten Kahire'ye dönerken vefat etti ve Kahire'de defnedildi. Asrımızın müceddid ve müctehid âlimlerinden olan R. Rizâ da iman ve mefkûre uğrunda bir ömür harcamış, pek az muhâlifi yanında İslâm dünyasında sevilmiş, itimad edilmiş, fetvâ mercii olmuştur.
Eserleri: el-Menâr (dergi, 34 cild), Tefsîru'l-Kur'âni'l-hakim (12 cild, Sûre-i Yûsüf'e kadar), Târihu'l-Üstâzi'l-İmam (üç cild, Abdüh'ün hayatı), el-Hilâfe ve'l-imâmetü'l-uzmâ, el-Vahyü'l-Muhammedî, Yüsru'l-islâm ve usûlü't-teşrî, et-Fetâvâ (6 cild, el-Menardaki fetvaları Dr. S. Müneccid tarafından toplanmıştır), Muhâverâtü'l-muslih ve'l-mukallid...(75)


72. Mekteb-i Hukuk Usûl-i Fıkıh müderrisi olup Büyük Haydar Molla adıyle anılan Ali Haydar Efendi (v. 1321/1903)'de son asır fukahâsındandır.
73. Ö. Nasuhî, Istılâhat-ı Fıkhıyye, C. I, s. 349.
74. Mefkûreleri için M. Abdüh'ün terceme-i hâline bakınız. Şuna hemen işaret edelim ki bu müceddidlerin yapmak istedikleri "dinî ıslâhat ve tecdîd" hristiyanlık için bahis mevzûu reform kabilinden olmayıp, İslâm'ı ilk üç nesil (sahâbe, tabiûn, etbâ) zamanındaki gibi anlamak ve yaşamak, kör taklîdi atıp, tercih ve ictihad kapısını açmak, müslümanları istiklâl ve birliğe kavuşturmaktır.
75. Bu son kitap A. Hamdi Akseki tarafından Mezâhibin Telfikı ve İslâm'ın Bir Noktaya Cem'i adıyla tercüme edilmiş, tarafımızdan notlar eklenerek İslâm'da Birlik ve Fıkıh Mezhebleri adıyle sadeleştirilmiş ve Diyânet tarafından neşredilmiştir. Daha sonra kitap tarafımızdan yeni baştan tercüme edilmiş, müellifin geniş bir hayat hikâyesi yazılmış ve Gerçek İslâmda Birlik adıyla basılmıştır (İst. 1998).Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler