HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Fas ve Tunus:
Fas'ta, âile hukukunu tanzîm eden "Müdevvenetü'l-ahvâli'ş-şahsıyye 1958'de yürürlüğe girmiştir.
Tunus'ta, 13-7-1958 tarihli emirnâme ile "Mecelletü'l-ahvâli'ş-şahsıyye" adı altında çıkarılan bir seri kanun âile ve mîras konularını içine almaktadır.(27)

Hindistan ve Pâkistan:
Hindistan'da eskiden beri hanefî mezhebi hâkimdir. 1772 tarihinde Britanya idaresinin çıkardığı kanun "müslümanlara mahsus âile, mîras ve benzeri konularda Kur'ân ahkâmının tatbik edileceği" hususunu tasrih etmiştir. Burada -tatbikatta- en çok başvurulan kitaplar Hidâye, Hindiyye, Sirâciyye ve Ca'ferî fıkhına ait Şerâiu'l-İslâm'dır. Durum ondokuzuncu asrın ortalarına kadar böyle devam etmiş, 1843-1937 yılları arasında kanunlaştırma hareketine başlanarak devam edilmiş ve ceza, usûl, evkaf, ahvâl-i şahsıyye gibi konularda çeşitli kanunlar çıkarılmıştır. Bu kanunların ahvâl-i şahsıyye dışında kalan kısmı yabancı kanunlara dayanır, onlardan iktibas edilmişlerdir.
1947 tarihinde kurulan Pâkistan -yukarıda işaret edildiği üzere- ilk olarak bir anayasa hazırlığına girişmiş 1949'da neşredilen ve anayasanın hedeflerini tesbit eden kararnâme "İslâm esaslarına uygun olarak demokrasi, hürriyet, eşitlik, müsâmaha ve ictimâî adâlet" prensiplerini benimsemiştir. Sonradan kabul edilen anayasa yabancı kaynaklı idi. Merhum Ziyâu'l-hak yönetiminde yürürlüğe konan Anayasa ise İslâm'a uygun bulunmaktadır.
Diğer sâhalarda da kanunlaştırma hareketi -Mısır ve benzerlerindeki gibi- devam etmektedir.

Endonezya:
1945'te istiklâlini ilân eden -Lâhey konferansının 1949'da bu ilânı benimsediği- Endonezya'da ekseriyet şâfiîdir. Birçok yerli örf ü-âdet yanında -bilhassa ahvâl-i şahsıyye sahâsında- şer'î hükümler tatbik edilmektedir.(28)


27. Zeydan, s. 153.
28. el-Mahmesânî, age., s. 71-75.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler