76- İbn Âbidîn:
Muhammed b. Emîn b. Ömer b. Abdulâzîz Âbidîn (v. 1252/1836); asrında hanefîlerin reîsi, en mütebahhir âlimi idi. Doğumu ve vefatı Dımaşk'te vukubulmuştur. Ehl-i taklîd ulemâ arasında olmakla beraber tahkîk mahsûlü risâle ve ifadeleri vardır.
Eserleri: Raddu'l-muhtâr ale'd-Durri'l-muhtâr (Alâuddîn el-Haskefî'nin fürû-i hanefiyyeye dâir eserinin beş cild halinde şerhidir, matbûdur, İbn Âbidîn adıyle anılır), el-Uqudu'd-durriyye fî tenqihi'l-Fetâvâ el-Hâmdiyye (matbû, iki cild), Nesemâtü'l-eshâr (Menar şerhi, usûl), Mecmûâtü'r-resâil (32 risâle, iki cüz, matbû)(106)


106. ez-Ziriklî, el-A'lâm.