HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


73- Seyyid Abdulkadir el-Kevkebânî:
Abdulkadir b. Ahmed (v. 1207/1792); soyu Hz. Peygamber'in torunu Hz. Hasen'e ulaşan Yemen İmamlarından Ahmed b. Yahyâ'nın(99) neslinden, el-Emîru's-San'ânî'nin talebesi ve müctehid Şevkânî'nin hocası, mutlak müctehid, tabîb ve edîb bir zattır. Kevkebân'da doğdu, orada, sonra San'â'dan başlayarak Yemen'in çeşitli şehirlerinde, Mekke ve Medîne'de okudu. Hocası el-Emîr vefat edince onun yerini Yemen'de yalnız Seyyid Abdulkadir doldurabildi. Kevkebân emîri ile araları açıldığı için San'â'ya gelip yerleşti. Kendisinden çok istifade eden, talebeleri arasında mümtaz bir yeri bulunan Şevkânî, hocası hakkında şunları kaydetmiştir: "Kendisinden vefatına kadar istifade ettim, aramızda büyük bir sevgi vardı, neyi istemiş isem okutmuş, muhtaç olduğum kitapları kütüphanesinden çıkarıp vermiştir. Şu anda hatırladığıma göre kendisinden okuduğum kitaplar arasında: Sahîh-i Müslim ve kısmen Nevevî şerhi, Buhârî sahîhi ile Fethu'l-Bârî şerhinin bir kısmı, İbn el-Esîr'in Câmiu'l-usûlü'nün bir kısmı, Tirmizî'nin tamamı, İbn-i Mâce Süneni, Mâlik'in Muvatta'ı ve Mecduddîn İbn Teymiyye'nin el-Munteqâ'sı ve Şifâ'nın birer kısmı, hadîs usûlünden Irâqî'nin manzûmesi, Fıkıhtan Dav'u'n-nehâr ve el-Bahru'z-zehhâr'ın birer kısmı, kelâmdan bir miktar Mevâkıf ve Seyyid Şerhi ve Kalâid, usûl-i fıkıhtan Cem'u'l-cevâmi' ve Mahallî şerhî, lüğatten bir miktar Sıhâh ve Kamus ile kendi eseri olan Felekü'l-Qâmûs... Ders okutuşu başkalarınınkine benzemezdi. Bahisleri sadece okutup geçmez, üzerinde ictihadıyle mülâhazalar serdeder, bize risâleler yazdırır, bazı yerlerine itiraz eder, tekrar yazarız... böylece bir mesele üzerinde yedi risâle yazdığımız olurdu. Beni Neylü'l-evtâr'ı yazmıya o teşvik etti. İlk yazdığım formaları gösterdim, böyle giderse yirmi cild olacağını, halbuki uzun kitapların okunmadığını söyledi; kısalttım ve dört cildde tamamladım, fakat o zaman üstadımız vefat edeli üç yıl olmuştu..."
Daha çok tedrîs ile meşgul olmuş, fazla eser yazmamıştır. Birçok risâlesi yanında Felekü'l-Qâmûs ile Dav'u'n-nehâr üzerine hâşiyesi vardır.(100)

74- el-Hasenü'l-mağribî es-San'ânî:
el-Hasen b. İsmâîl (v. 1208/1793); Sübülü's-selâm yazarı San'ânî'nin torunu ve Şevkânî'nin hocasıdır. Dedesi gibi o da San'â'da yetişti, son derece mütevâzi idi, bütün işlerini kendisi görür ve çok basit giyinirdi. Talebesi arasında en az on müctehid bulunduğu halde kendisi fetvâ vermez, talebesine havale eder, müşkilâtını talebesinden sormaya çekinmezdi. Şevkânî bu üstadından okuduğu eserleri de şöyle sıralamıştır.(101) Mutavvel ve hâşiyeleri, Adud ve hâşiyeleri, Keşşâf ve bazı hâşiyeleri, Şemsiyye ve el-Kutb şerhi ile Seyyid hâşiyesi, Tenqîhu'l-enzâr (ulûm-i hadîs), Sünen-i Ebî-Dâvûd ve Münzirî muhtasarı ile Hattâbî ve İbn Raslân şerhleri, bir miktar Müslim ve Nevevî şerhi, Sübülü's-selâm...(102)


99. Hicrî 840'ta vefat etmiştir. Fıkıhtan el-Ezhâr ve şerhi, el-Bahruz'z-zehhâr gibi eserleri vardır; bir ara Yemen İmamı olmuştur.
100. eş-Şevkânî, age., C. I, s. 360-366.
101. 73 numaralı hal tercemesine de bakınız.
102. eş-Şevkânî, age., C. I, s. 195 vd.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler