HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


60- İbn Nüceym:
Zeynüddîn b. İbrâhîm (v. 970/1563); Mısırlı, hanefî fakih. Şeref el-Bulqînî, Şihâb eş-Şelebî gibi üstadlardan okudu, iftâ ve tedrîs icazetleri aldı, tasavvufa da sülûk eyledi; Şa'rânî onun ilim ve ahlâkını övmektedir. Ehl-i tahkik bir fakihdir.
Eserleri: el-Bahru'r-râık (Kenz şerhi), Şerhu'l-Menâr (usûl), el-Eşbâh ve'n-nezâir (usûl, kavâid, fürû', füruk, lüğaz vb.), Resâil (43 risâlesi bir arada matbûdur)...(82)

61- Ebu's-Suûd:
Muhammed b. Muhammed b. Muhyiddîn el-İmâdî (v. 982/1574); büyük âlim, şeyhülislâm, müctehid ve müfessirdir. Babası ulemâdan olup İskiliplidir. Kendisi İstanbul'un Müderris köyünde doğdu, önce babasından okudu sonra Müeyyedzâde'nin talebesi oldu, tahsilini ilkmalden sonra 17 yıl çeşitli medreselerde müderrislik yaptı, 1532'de Bursa, 1534'te İstanbul kadısı ve 1537'de Rumeli kadı-askerliğine getirildi. 8 sene 2 ay bu büyük vazîfeyi ifâ ettikten sonra şeyhülislâm ve müfti'l-enâm oldu; 21 sene Kanûnî, 7 sene 11 ay da İkinci Selim devirlerinde bu yüce makamda kaldı ve 23 Ağustos 1574 yılında âhirete intikal eyledi. Ebu's-Suûd İslâm dünyasının en büyük ulemâsı ve Osmanlı devletinin en şanlı şeyhülislâmları arasındadır. Tefsîr ve fıkıhta üstün bir ilmî kudret sahibidir. Tercîh, tahrîc ve mesâilde ictihadlar yapmıştır. Osmanlı kanunnâmelerinin şer'i-şerife intikabında onun payı büyüktür.
Eserleri: İrşâdü'l-aklı's-selîm ilâ mezâyâ el-Kitâbi'l-Kerîm (en muteber dirâyet tefsirlerinden biridir), Fâtâvâ, Risâle Fi'l-mesh, Risâle fî mesâili'l-vuqûf, Kıssatü-Hârût ve Mârût, Ma'rûzât...(83)

62- Konyalı Hâmid Mahmûd Efendi:
Hâmid Mahmûd b. Muhammed (v. 985/1577); Konya'da doğdu, babası Yeni Şehir kadısı idi, ilk tahsilini ondan yaptı, sonra İstanbul'a gelerek devrin meşhur ulemâsından okudu, şeyhülislâm Çivizâde'nin (1539-1542) dâmâdı oldu. Manisa müftiliği, müderrislik, Şam kadılığı, Mısır kadılığı, Ayasofya müderrisliği, Bursa ve İstanbul kadılığı vazîfelerinde bulundu, sonra Rumeli kadı-askerliğine tayin edildi. 9 sene 3 ay bu vazîfeyi ehliyetle deruhte ettikten sonra içki yasağı yüzünden azledildi. Kanûnî hayatının sonuna doğru içki yasağı koymuştu. Oğlu sarhoş Selim -tahta çıkınca- Zigetvar dönüşünde at üstünde Anadolu ve Rumeli Kadı-askerleriyle sohbet ediyordu, her iki kadı-asker: "Şarabı babanız merhum kaldırmışlar idi, bolayki sizun zaman-ı şerîfinizde dahî memnû' olaydı!" demeleri üzerine Semendere konağında İkinci Selim tarafından azledildiler. 7 yıl 9 ay 22 gün menkûbiyetten sonra Ebu's-Suûd'un vefatı üzerine bu büyük boşluğu Sultan ancak Hâmid Efendiyle doldurabildi ve Şeyhülislâm olan Hâmid Efendi 4 ay İkinci Selim, 2 sene 9 ay 24 gün de Üçüncü Murad devirlerinde bu vazîfeyi yürüttü.
Meşhur eseri, fetâvâsını muhtevî bulunan "Fetâvâ-yı Hâmidiyye"dir.(84)


82. Lüknevî, age, s. 134. Ömer b. İbrâhîm b. Nüceym (v. 1005/1596) İbrâhîm'in kardeşi olup bu da hanefî fukahâsındandır; en-Nehru'l-Fâık'ta hocası ve kardeşi İbrâhîm'in eserini tenkid etmiştir.
83. İbn el-İmâd, Şezerât, C. VIII, s. 398; Lüknevî, age., s. 81; İ. Hâmî, age., C. II, s. 417, 433.
84. İ. Hâmî, age., C. II, s. 434.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler