HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


57- Sa'dî Çelebi:
Sa'dullah Sa'dî b. İsâ (v. 945/1538); aslı Dadaylıdır, çeşitli müderrisliklerde ve İstanbul kadılığında bulunmuş, İbn-i Kemâl'in vefatı üzerine Kanûnî devrinin üçüncü şeyhülislâmı olmuştur. Fetâvâsı ve Kazi üzerine hâşiyesi meşhurdur.(79)

58- Şeyhzâde:
Muhyiddîn Muhammed b. eş-Şeyh Muslihiddîn (v. 951/1544); İzmili, asrının ulemâsından okudu, müderris oldu, sonra evine çekilerek ibâdet, te'lîf ve camide tefsîr rivâyeti ile meşgul oldu. Kazî'nin tefsîri üzerine yazdığı meşhur ve matbû hâşiyesini kaleme alırken müşkilâta maruz kalınca Allah Teâlâ'ya teveccüh ettiğini ve sadrının genişlediğini, peyda olan bir nurdan levh-i mahfûza muttalî olduğunu ve âyetin mânasını oradan aldığını Taşköprizâde kaydetmektedir.
Fıkıhtan Viqâye ve ferâizden Sîrâciyye üzerine şerhleri ve daha başka âsârı vardır.(80)

59- İbrâhîm el-Halebî:
İbrâhîm b. Muhammed (v. 956/1549); aslen Halebli, Haleb'de ve Kahire'de okudu ve bazı meşâyih ile musâbih oldu, bilâhere İstanbul'a geldi, Sa'dî Çelebi'nin bina ettiği Dâr-i kurrâ medresesinde müderris oldu. Tefsîr, hadîs, fıkıh ve kıraatte ihtisası vardır.
Eserleri: Mülteka'l-ebhur, Büğyetü'l-mütehallî fî şerh-i münyeti'l-musallî (halebî-i sağîir diye meşhurdur), Muhtesaru-Fethi'l-Kadîr, Muhtesaru-Tabaqâti'l-hanâbile, Telhîsu'l-Kamûsi'l-muhît, Telhîsu'l-Fetâvâ et-Tâtârhaniyye...(81)


79. Taşköprîzâde, vr. 158/b.
80. Taşköprîzâde, vr. 149/b.
81. Keşfu'z-zünûn, C. II, s. 1814; Ahmed Hilmi, Ziyârât-i evliyâ, İst. 1325, s. 42-46.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler