HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


44- İbn el-Hümâm:
el-Kemâl Muhammed b. Abdulvâhid (v. 861/1457); aslen Sivaslıdır, küçük yaşta Kahire'ye gelmiş, bir ara memleketine dönerek orada okumuş, sonra yine Kahire'ye gelmiş İzüddîn b. Abdisselâm, el-Bisâtî, el-Veliyyu'l-Irâqî, el-İzz b. Cemâa, İbn Hacer gibi zevattan okumuş, usûl, tefsîr, fıkıh, ferâiz, hesap, tasavvuf, dil ve debiyat, mantık, cedel, musikî dallarında üstad olmuş ve fıkıhta ictihad ehliyetini elde etmiştir. Sultan Eşref onu Barsbay medresesine müderris tayin etmiş, bunun hoş görülmediğini anlayınca bir dersinden sonra Sultanın giydirdiği hil'ati çıkararak istifâ etmiş ve ısrara rağmen kabul etmemiş, köşesine çekilmiş, emr bi'l-ma'rûf ve nehiy ani'l-münker vazifesine hür olarak devam eylemiştir.
Mezhebi hanefîdir. Fethu'l-Kadîr'de umûmiyetle mezheb taassubundan uzak kalmıştır. Birçok kerameti nakledilmiştir.(62)
Eserleri: Fethu'l-Kadîr (Hidâye'nin en büyük şerhlerinden biridir, ikmâl edemeden vefât etmiş, Kadızâde Şemsüddîn Ahmed (v. 988/1580) tarafından Netâicu'l-efkâr tekmilesi ile tamamlanmıştır), el-Müsâyera (kelâm), et-Tahrîr (fıkıh usülû)...(63)

45- Hızır Bey:
Hızır Beğ b. Celâleddîn (v. 863/1458); babası Seferhisar kadısı olduğundan ilk tahsilini orada yaptı, sonra Molla Fenârî'nin talebesi Molla Yegân'a mülâkî olarak aklî ve naklî ilimlerde kemâle erdi ve müderris oldu. Fâtih zamanında Acemistan'dan gelip Osmanlı ulemâsını âciz bırakan bir âlim ile Sultan huzurunda münazara yaptı ve on altı fenden sorduğu süallere cevap alamıyarak münâzırını mağlûb etti. Mükâfat olarak Fâtih tarafından Bursa'daki dedesinin medresesine müderris tayin edildi. İstanbul fethedilince taht kadısı oldu. Hocazâde ve Hatipzâde gibi talebeleri yetiştirdi. Keşşâf üzerine hâşiyesi ile akaid ve arûz konulu manzum eserleri vardır.(64)

46- Celâlüddîn el-Mahallî:
Muhammed b. Ahmed (v. 864/1459); Kahire'de doğmuş ve burada vefat etmiş, müfessir ve usûlcü bir şâfiî âlimidir. Kendisine "Arapların Teftazânîsi" denmiştir. Hocaları arasında İbn Hacer, el-Bülqînî, el-Veliyyu'l-Irâqî gibi zevat vardır. Hakkı söyler, kimseden çekinmez, vakur ve heybetli, çok zeki bir zat idi. Baş kadılığı defalarca teklif ettilerse de reddetti.
Eserleri: Tefsîru'l-Celâleyn (Süyûtî tamamlamıştır), Kenzü'r-râğibîn (Minhac şerhi), el-Betru't-tâlî' (Cem'u'l-cevâmi' şerhi), Şerhu'l-veraqât (usûl)...(65)


62. el-Lüknevî, Fevâid, s. 180.
63. eş-Şevkânî, age., C. II, s. 201.
64. age., s. 70; Taşköprülüzâde, Şekâık, vr. 35/b.
65. İbn el-İmâd, age., C. VII, s. 303; Süyûtî, Hüsnü'l-muhâdara, C. I, s. 252; Şevkânî, age., C. II, s. 115.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler