HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


37- İbn Nâcî:
Qâsim b. İsâ b. Nâ
cî (v. 837/1433); mâlikî fukahasından olup Kayrevan'lıdır. Muhtelif yerlerde kadılık etmiştir. Mezhebler arasında tercihler yapacak derecede fakihtir.
Eserleri: Şerhu'l-Müdevvene, Şerhu-Risâleti-İbn Ebî Zeyd, Meşâriku-envâri'l-kulûb...(53)

38- İbn el-Vezîr:
Muhammed b. İbrâhîm (v. 840/1436); Hz. Hasen (r.a.) soyundan gelen Yemenli bir müctehid ve allâmedir. Zamanındaki Yemen ulemasından okuduktan sonra Hicaz'a gelmiş ve Mekke, Medîne bilginlerinden ders alarak yetişmiş, sonunda hem taklidi, hem de zeydîliği terkederek sünnîliği tercih etmiş, usûl ve fürû'da mutlak müctehid olmuştur. Tefsir ve usûl hocası Alî b. Muhammed'in(54) zeydîlik taassubuyla hücumuna karşı yazdığı el-Avâsım mine'l-kavasım isimli eşsiz eseriyle ehl-i sünnet prensiplerini müdafâa etmiştir. Hayatının sonunu uzlet ve ibadetle geçirmiştir.
el-Avâsım'dan başka önemli eserleri şunlardır: er-Ravdu'l-bâsim (el-Avâsım'ın özeti), Îsârul'-hak ale'l-halk, el-Bürhânu'l-Kâtı' fî ma'rifeti's-Sâni', Tercihu-esâlîbil-Kur'an alâ esâlîbi'l-Yunân, et-Tenqîh (şerhiyye beraber iki cilt halinde matbû' hadîs usûlü)...(55)

39- et-Tarablûsî:
İbrâhîm b. Muhammed b. Halîl (v. 841/1437); aslı Trabluslu olup kendisi Suriye'de (Cellûm'da) doğmuştur. Küçük yaşta babası vefat ettiği için anası onu Dimaşk'a getirmiş, kısmen Kur'an-ı Kerîm-i hıfzettirmiş, sonra Haleb'e götürüp yetimler mektebine vermiş, hıfzını ikmal ettirmiştir. Tahsiline devam eden İbrâhîm, fıkhı İbn el-Acemî, Bulqînî, İbn el-Mülakkın; hadîsi bu son iki hocası ile Zeynuddîn el-Irâkî gibi zevattan okumuş, ilim alışverişi için Mısır, iskenderiye, Kudüs, Gazze, Remle, Nablüs, Hama, Trablus, Bâlebek gibi yerleri dolaşmıştır. Kendisi iki yüz kadar üstaddan hadîs, otuz kadar hocadan da diğer ilimleri okuduğunu söylemiştir. Bilhassa hadîs üzerinde çok durmuş, Buhârî'yi altmış, Müslim'i yirmi kere okumuştur. İlim ile takvâyı cem edenlerdendir. Kendisine Haleb'de şâfiî kadılığı teklif edilmiş ve istemediği için ısrar ile kabul ettirilmiştir. Meşhur İbn Hacer onun talebesi arasındadır.
İbn Teymiyye ve benzerlerine düşmanlığı ile tanınan Takıyuddîn Ebû-Bekir b. Muhammed el-Hısnî (v. 829/1426) Haleb'e gelince İbrâhîm b. Muhammed onu ziyarete gitmiş, sohbet esnasında el-Hısnî'ye üstadlarını sormuş; isimlerini aldıktan sonra şöyle demiştir: "İsimlerini saydığın üstadların, İbn Teymiyye'nin veya onun talebesinin köleleridir; sen niçin onun aleyhinde söz ediyorsun?" el-Hısnî cevap vermeden pabuçlarını alıp gitmiştir.
Eserleri: et-Telqîh li-fehmi Qârii's-Sahîh (Buhârî şerhi), Ta'lîk alâ Sünen-i İbn Mâce, el-Muktezâ fî şerhi-elfâzı'ş-Şifâ, et-Teysîr alâ elfiyeti'l-Irâqî, Nihâyetü's-Sü'l fî ruvâti's-sitteti'l-usûl, et-Tebyîn liesmâi'l-müddelisîn...(56)


53. el-Ziriklî, el-A'lâm; Fâdıl b. Aşûr, "el-İctihad mâdîh ve hâdıruh" Mecmau'l-bühûs, Kahire, 1964, s. 61.
54. Tecrîdu'l-Keşşâf yazarı olup hicrî 837'de vefât etmiştir.
55. eş-Şevkânî, age., c. III, s. 81-93. Bu tercüme-i hal münasebetiyle Şevkânî'nin yazdığı ictihad hakkındaki makalenin okunmasını tavsiye ederiz.
56. eş-Şevkânî, age., C. I, s. 28-31.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler