HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


25- el-Bâbertî:
Muhammed b. Muhammed Ekmelüddîn (v. 786/1384); aslen Bayburtlu'dur, Halep ve Kahire'de okumuş, lisan ilimleri ile hadîs ve fıkıhta büyük bilginler sırasına girmiştir. Seyyid Şerîf ve Molla Fenârî'nin hocaları arasındadır. Mezhebi hanefîdir.
Eserleri: Hâşiye ale'l-Keşşâf, Şerhu's-Sirâciyye (ferâiz), el-İnâye fî şerhi'l-Hidâye (matbû, fıkıh), et-Takrîr (Pezdevî'nin usûlü üzerine), Şerhu'l-Menâr, Ş. Muhtasarı-İbn el-Hâcib (ikisi de usûl)...(39)

26- et-Teftâzânî:
Sa'duddîn Mes'ûd b. Ömer (v. 793/1390); Arapça, belâğat, mantık, kelâm ve usûl âlimidir. Horasan şehirlerinden Teftâzân'da doğmuş, Serahs'e yerleşmiş; Timur tarafından neyfedildiği Semerkand'de vefât etmiştir. Mezhebi şâfiîdir. Seyyid Şerîf ile münazaraları meşhurdur.(40) Onaltı yaşında te'lîf hayatına başlamış, birçok eser vermiştir.
Eserleri: Şerhu'l-Aqâid en-Nesefiyye, et-Telvîh (usûl), Şerhu-Meqâsıdı't-tâlibîn...(41)

27- Alâuddîn el-Esved:
Alâuddîn Kara Hoca (v. 800/1397-98); Murad Hüdâvendigâr devri ulemâsından olup Afyonkarahisar'lıdır. İran'da okumuş bu arada Cemâleddîn Aksarâyî'den de istifade etmiştir. Mezhebi hanefîdir.
Eserleri: Şerhu'l-Muğnî (usûl), Şerhu'l-Viqâye (fıkıh)...(42)

28- İbn Arafe:
Muhammed b. Muhammed el-Vergammî (v. 803/1400); mâlikî mezhebinde müctehid (fi'l-mezheb) Mağrib diyârının fakihidir.
Eserleri: el-Mebsût (fıkıh), Muhtesaru'l-Cûfî (feraiz)...(43)

29- el-Bülkînî:
Sirâcüddîn Ömer b. Raslân (v. 805/1403); Mısırlı, hâfızasının kuvveti ve ilminin genişliği ile meşhurdur. Şâfiî mezhebinde yetişmiş, Sübkî, Kazvînî, İbn Cemâ'a gibi zevattan ders almış, ictihad ehliyetini elde etmiştir. Nevevî'nin tercihlerine muhâlif tercihleri olduğu gibi şâfiî mezhebinde bulunmayan tercih ve ictihadları da vardır: Zekât olarak paranın (fülûs) verilebileceğine fetvâ vermiştir. Dört mezheb fukahâsına hadîs okutmuş, çok defa bir hadîs üzerinde yarım gün konuştuğu olmuştur. Sekizinci asrın müceddidi sayılmıştır.
Bazı eserleri: Şerhu'l-Buhârî, Şerhu't-Tirmizî, Hâşiye ale'l-Keşşâf...(44)


39. el-Lüknevî, age., s. 195.
40. İntikam iradesi mi gadaba (Teftâzânî) yoksa gadap mı intikam iradesine (Seyyid Şerîf) sebeptir? mes'elesi ile "Allah onların kalblerini ve kulaklarını mühürledi..." âyeti üzerinde münazara etmişler, hasmının galebesine hükmedilmiş, buna çok üzülen Teztâzânî vefat etmiştir.
41. eş-Şevkânî, age., C. II, s. 302.
42. Bursalı Tâhir, age., C. I, s. 351.
43. eş-Şevkânî, age., C. II, s. 255.
44. eş-Şevkânî, age., C. I, s. 506; es-Süyûtî, age., C. I, s. 150.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler