22- İbn es-Sübkî:
Tâcüddîn Abdülvehhâb b. Alî b. Abdülkâfî (v. 771/1369); hayat hikâyesi yukarda geçen es-Sübkî'nin oğlu ve ilimde vârisidir. Mısır'da doğmuş, babası, el-Mizzî, ez-Zehebî gibi zevattan ders alıp genç yaşta tedrîs ve te'lîfe başlamıştır. Şam'da müderris ve kadı olan babasına niyâbet ederken kadı olmuş, çok işkenceler görmesine rağmen dürüstlükten ayrılmamıştır. Şâfiî kadısı iken Şâm nâibine yazdığı bir mektupta "Ben bugün İslâm dünyasının müctehidiyim, buna kimse itiraz edemez" demiştir. Çok kıymetli eserleri vardır.
Bazı eserleri: Cem'u'l-cevâmi' (usûl-i fıkh), Şerhu-Muhtesari-İbn-el-Hâcib, Ş. Minhâci'l-Beydâvî, et-Tabaqâtü'ş-şâfiiyyeti'l-kübrâ...)(36)

23- Cemâlüddîn Abdurrahîm b. el-Hasen (v. 772/1370); Mısırlı, hadîs, fıkıh ve usülde mâhir, iyi ahlâk sâhibi bir şâfiî fakihidir.
Eserleri: el-Hidâye ilâ evhâmi'l-kifâye, el-Mühimmât, Zevâidu'l-usûl, Telhisu'r-Râfiî el-Kebîr, Şerhu'l-Minhâc li'n-Nevevî ve'l-Beydâvî...(37)

24- Cemâlüddîn Askarâyî:
Muhammed b. Muhammed (v. 775/1373); Hüdâvendigâr Gazi zamanı Osmanlı ulemasındandır. Soyu meşhur Fahruddîn Râzi'ye ulaşır. Sıhâh-ı Cevherî'yi ezbere bilmeyenlerin hoca olamadığı Karaman Zincirli medresesinde hocalık etmiştir. Ayakta (meşşâiyyûn), revakta (revakıyyûn) ve medresenin içinde okuttuğu üç nevi talebesi olmuştur. Molla Fenârî onun revak talebesindendir. Bursalı Tahir Bey'e göre vefatı hicrî (791) tarihindedir.
Eserleri: Hâşiye ale'l-Keşşâf, Risâle fî cevâzi'd-devr ve's-semâ', Şerhu'l-izâh ve't-Telhîs (maânî), Şerhu-Mecma'i'l-bahrayn ve'l-Mülteqâ (fıkıh), Ahlâk-ı Cemâlî Şerh-i müşkilât-ı Kur'ân ve ehâdis.(38)


36. es-Süyûtî, age., C. I, s. 150; eş-Şevkânî, age., C. I, s. 140.
37. eş-Şevkânî, age, C. I, s. 352.
38. el-Lüknevî, age., s. 191; Bursalı Tâhir, age., C. I, s. 265; Taşköprülüzâde, age., vr. 8/b.