HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


22- İbn es-Sübkî:
Tâcüddîn Abdülvehhâb b. Alî b. Abdülkâfî (v. 771/1369); hayat hikâyesi yukarda geçen es-Sübkî'nin oğlu ve ilimde vârisidir. Mısır'da doğmuş, babası, el-Mizzî, ez-Zehebî gibi zevattan ders alıp genç yaşta tedrîs ve te'lîfe başlamıştır. Şam'da müderris ve kadı olan babasına niyâbet ederken kadı olmuş, çok işkenceler görmesine rağmen dürüstlükten ayrılmamıştır. Şâfiî kadısı iken Şâm nâibine yazdığı bir mektupta "Ben bugün İslâm dünyasının müctehidiyim, buna kimse itiraz edemez" demiştir. Çok kıymetli eserleri vardır.
Bazı eserleri: Cem'u'l-cevâmi' (usûl-i fıkh), Şerhu-Muhtesari-İbn-el-Hâcib, Ş. Minhâci'l-Beydâvî, et-Tabaqâtü'ş-şâfiiyyeti'l-kübrâ...)(36)

23- Cemâlüddîn Abdurrahîm b. el-Hasen (v. 772/1370); Mısırlı, hadîs, fıkıh ve usülde mâhir, iyi ahlâk sâhibi bir şâfiî fakihidir.
Eserleri: el-Hidâye ilâ evhâmi'l-kifâye, el-Mühimmât, Zevâidu'l-usûl, Telhisu'r-Râfiî el-Kebîr, Şerhu'l-Minhâc li'n-Nevevî ve'l-Beydâvî...(37)

24- Cemâlüddîn Askarâyî:
Muhammed b. Muhammed (v. 775/1373); Hüdâvendigâr Gazi zamanı Osmanlı ulemasındandır. Soyu meşhur Fahruddîn Râzi'ye ulaşır. Sıhâh-ı Cevherî'yi ezbere bilmeyenlerin hoca olamadığı Karaman Zincirli medresesinde hocalık etmiştir. Ayakta (meşşâiyyûn), revakta (revakıyyûn) ve medresenin içinde okuttuğu üç nevi talebesi olmuştur. Molla Fenârî onun revak talebesindendir. Bursalı Tahir Bey'e göre vefatı hicrî (791) tarihindedir.
Eserleri: Hâşiye ale'l-Keşşâf, Risâle fî cevâzi'd-devr ve's-semâ', Şerhu'l-izâh ve't-Telhîs (maânî), Şerhu-Mecma'i'l-bahrayn ve'l-Mülteqâ (fıkıh), Ahlâk-ı Cemâlî Şerh-i müşkilât-ı Kur'ân ve ehâdis.(38)


36. es-Süyûtî, age., C. I, s. 150; eş-Şevkânî, age., C. I, s. 140.
37. eş-Şevkânî, age, C. I, s. 352.
38. el-Lüknevî, age., s. 191; Bursalı Tâhir, age., C. I, s. 265; Taşköprülüzâde, age., vr. 8/b.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler