HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


16- el-Udfuvî:
Ca'fer b. Sa'leb (v. 748/1347); Ebû-Hayyân ve İbn Daqîq gibi zevattan istifade ederek yetişmiş, muhakkık bir şâfiî fakihidir. Aynı zamanda şâir ve mûsikîşinastır.
Eserleri: et-İttibâ fî ahkâmi's-semâ', et-Tâliu's-seîd fî târîhi's-Sa'îd...(30)

17- ez-Zehebî:
Muhammed b. Ahmed b. Osman b. Kaymaz (v. 748/1347); aslen Türk olan Zehebî Suriye'de yetişti, İbn Asâkir ve emsalinden ders aldı. Bilhassa hadîs ve târih dallarında âbide eserler verdi. Fıkıh sahasında taklîdi terkedip nassa göre tercil yapanlardandır.
Bazı eserleri: Târihu'l-İslâm, Tabaqâtü'l-huffâz, Tabakatü'l-qurrâ, el-Mizân fî nakdi'r-ricâl...(31)

18- İbn Kayyim:
Şemsüddîn Muhammed b. Ebî-Bekr b. Eyyûb (v. 751/1350); Suriyeli, devrinin ulemasından okumuş sonra İbn Teymiyye'ye intisâb ederek üstadının vefatına kadar (16 yıl) ondan ayrılmamış, beraber hapse girmişler, kırbaçlanarak deve üzerinde teşhir edilmişlerdir. Kendisi hanbelî mezhebinde yetişmiş sonra mutlak müctehid olarak ilmî istiklâl kazanmıştır. İbn Kesîr, İbn Hacer, Şevkânî gibi zevatın onun hakkında takdirkâr sözleri vardır. İlim ile ibâdeti beraber götürenlerdendir. Her sabah namazından sonra güneş yükselinceye kadar Allah'ı zikir ve tefekkür ile meşgul olur "bu benim kahvaltımdır; o olmazsa kuvvetten düşerim" derdi. Eserlerinde çok fasîh ve vâzıh bir lisan kullanmış, ihtilâf ve delillere yer vermiş, kendi tercihlerini açıklamıştır. Kitapları İslâmî ilimlerin temel kaynakları arasındadır.
Bazı eserleri: "Zâdu'l-meâd fî hedyi-Hayri'l-ibâd (siyer ve fıkıh), İ'lâmu'l-muvakkı'în (usûl), İğâsetü'l-Lehfân (bazı dînî ve fıkhî mesâil), Şifâu'l-alîl (kaza-kader), Şerhu-menâzili's-sâirîn (tasavvuf)...(32)


30. Şevkânî, age., C. I, s. 182.
31. age, C. II, s. 110.
32. age, C. II, s. 143; İbn Hacer, ed-Dürar, C. IV, s. 21; Ebû-Zehra, İbn Teymiyye, s. 526 vd.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler