HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


12- İbn Seyyidi'n-nâs:
Ebu'l-Feth Muhammed b. Muhammed (v. 734/1333); İşbileyeli asil bir âileye mennuptur, babası Mısır'a gelmiş, oğlunu küçük yaşından itibâren büyük âlimlere takdîm ve teslim ederek okutmuştur. Aralarında İbn Daqîq'ın da bulunduğu bin kadar üstaddan feyz alan ve şâfiî mezhebine tâbi bulunan İbn Seyyidi'n-nâs hadîs hâfızı, allâme ve müctehidlik derecelerini elde etmiştir.
Eserleri arasında es-Sîratu'n-nebeviyye'si meşhurdur. Tirmizî şerhini tamamlayamamıştır.(26)

13- İbn Kudâme:
Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed (v. 744/1343); İbn Teymiyye ve Zehebî gibi zevattan ders almış, genç yaşında (40 yaşında) vefat etmiş olmasına rağmen büyük bilginler arasına girmiş, hanbelî mezhebinin ileri gelen fakihi olmuştur. Zehebî, İbn Kesîr, Mizzî ondan istifade ettiklerini söylemişlerdir.
Eserleri: Kitâbu'l-ahkâm (8 cild), er-Raddu al'es-Sübkî (Sübkî'nin İbn Teymiyye'ye karşı yazdığı reddiyenin reddi), el-Muharrar (İbn Daqîq'ın el-İlmâm'ının muhtesarı, hadîs), el-İlel...(27)
(620/1223)'te vefat eden Abdullah b. Ahmed (İbn Kudâme) de hanbelî müctehid büyük bir bilgindir. el-Muğnî isimli eseri (on cild) meşhurdur. Kendisinden, daha önceki devrede bahsedilmiştir.

14- Ebû Hayyân el-Endelüsî:
Esîruddîn Muhammed b. Yûsuf (v. 745/1344); lügât, gramer ve tefsîr ilimlerinde imamdır. Endülüs, Kuzey Afrika, İskenderiye ve Mısır'da sayısız üstaddan ders almış, kendisinden de çok istifâde edilmiştir. Zâhirî mezhebinde yetişmiş, Şark'a geldiği zaman şâfiî mezhebine intisâb eylemiştir.
Bazı eserleri: el-Bahru'l-muhît (tefsîr), el-Vehhâc Muhtesaru'l-Minhâc, el-Emru'l-ahlâ fi'htisari'l-muhallâ, el-İdrâk li-lisâni'l-etrâk...(28)

15- Sadru'ş-şerî'a:
Ubeydullah b. Mes'ûd (v. 747/1346); geniş bir ilim âilesinden gelmektedir; hikmet, tabîat, din, usûl-i fıkh ve fıkıh sahâlarında tahkîk mahsûlü eserleri vardır. Hânefîdir ve Buhâra'da medfûndur.
Eserleri: Ta'dîlü'l-ulûm, et-Tenqîh ve şerhi et-Tavdîh, Şerhu'l-Viqâye...(29)


26. Şevkânî, age., C. II, s. 250; İrşâdu'l-Fühûl, s. 254.
27. Şevkânî, el-Bedr, C. II, s. 108.
28. age, c. II, s. 288.
29. el-Lüknevî, el-Fevâid, s. 109.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler