C- ADLÎ TEŞKİLÂT ve KAZA:
Gazan Han'dan önceki Mogol hâkimiyeti dışında İslâm ülkesinin hâkimiyet bölgelerinde İslâm hukuku (şerîat) tatbik edilmiştir. Tatbikâtın kazâ sâhasındaki(4) teşkilât ve tezâhürü şöyledir:

1- Anadolu Beyliklerinde:
Vilâyet mıntıkalarında adlî işlerle meşgul olmak üzere kadılar bulunurdu. Devlet merkezinde de bütün kadıların mercii olarak büyük bir kadı vardı. Karaman Beyliğinde, aynı zamanda bütün arâzî işlerine bakan kadı-asker de vardı.


4. Corci Zeydan, Medeniyet-i İslâmiye Târihi, trc. Zeki Meğâmiz, İst. Dr. H. İ. Hasen ve A. İ. Hasen, age; İ.A. "Mahkeme" mad.; Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhal, Ank. 1970; Osmanlı Tarihi I, II; Abdurrahman Şeref, Târih-i Osmâniye, İst. 1309; Ahmet Lütfî, Mir'ât-ı Adâlet, İst. 1304.