HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Birinci Alt Bölüm
(Dört Mezheb)

I- DÖRT MEZHEB İMAMININ MENSUP OLDUKLARI OKULLAR VE ÜSTADLAR
A- OKULLAR (Medreseler):
Bundan önceki fasılda re'y ve hadîs taraftarlarını incelemiş ifrat ve itidâl itibâriyle bir müctehidin hem ehl-i hadîs hem ehl-i re'y sayılabileceği neticesine varmıştık. Meselâ İmam Şâfiî, müfrit re'ycilere nisbetle ehl-i hadîs, zâhirîlere göre ise reyciler arasında yer almaktadır. Bu iki tabirin mâna ve mefhumunda ittifak olmadığı için taraflarının tesbitinde de farklar bulunmuştur; meselâ:
1- İbn Quteybe, Ahmed b. Hanbel'in ismini zikretmemiş, diğer üç imâmı reyciler listesine almıştır.(1)
2- Maqdisî (v. 380/990), "Ahsenu't-teqâsîm"in muhtelif yerlerinde -her halde farklı mânaları kasdederek- bir kere Ahmed b. Hanbel'i fakih değil, muhaddisler arasında saymış, buna mukabil hanefî, mâlikî, şâfiî ve zâhirîleri fıkıh mezhebleri içinde mütâlâa etmiş, bir başka yerde şafiîleri ehl-i hadîs, hanefîleri ehl-i re'y saymış, diğer bir yerde de Ebû-Hanife ve Şâfiî'yi reyci, İbn Hanbel'e tâbi olanları ise hadîsçi olarak göstermiştir.(2)
3- Şehristâni (v. 548/1153), Mâlik, Şafiî, Süfyân, Ahmed b. Hanbel ve Dâvud'un mensuplarını ehl-i hadîs, Ebû-Hanîfe ve mensuplarını ise ehl-i re'y olarak tesbit etmiştir.(3)
4- İbn Haldûn'a (v. 808/1405) göre ise ehl-i hadîs "ehl-i Hicâz" ehl-i re'y ise "ehl-i Irâk"tır. Birincisinin İmamı Mâlik, ikincisininki Ebû-Hanîfe'dir. İmam Şâfiî, Ebû-Hanîfe ve Mâlik'ten istifade ederek bu iki metodu meczetmiştir. İbn Hanbel ise muhaddistir; fakat talebesi, Ebû-Hanîfe'nin talebesinden okumuş, faydalanmışlardır.(4)


1. el-Ma'ârif, s. 216 vd.
2. s. 37, 127, 142; A. Hasen Abdulkâdir, age, s. 224.
3. el-Milel ve'n-nihal, C. I, s. 361-368.
4. el-Mukaddime, s. 390-391 (Vâfî neşri, III, 1046).Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler