HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Ubeyy b. Kâ'b (v. 21/642):
Ensâr'ın Hazrec kolundan, İslâm'dan önce yahûdîlerin âlimlerinden biri idi, eski din kitaplarını bilir, okur ve yazardı, müslüman olunca vahiy kâtipliği ve ayrıca Rasûlullah'ın (s.a.) resmî yazışmalarını yapan kâtiplerden biri oldu. İkinci Akabe'de bulunmuş, hicretten sonra Hz. Peygamber ile beraber bütün savaşlara girmiş, gerektiğinde fetvâ vermiştir. Hz. Osmân zamanında yapılan Kur'ân hizmetine o da katılmıştır. Hz. Ömer'in hilâfetinde, onunla beraber Câbiye'de bulunmuş ve Beytu'l-Makdis ehâlîsi ile yapılan sulh andlaşmasını kaleme almıştır. Hz. Ömer ona "müslümanların büyüğü, efendisi" der, başta kendisi olmak üzere birçok sahâbî, önemli dînî konuları ona götürürler, anlaşmazlıklarda hakemliğine başvururlardı. İkinci Halîfe ile Hz. Abbâs arasında, ikincisinin Mescid'in yanında bulunan bir evi sebebiyle anlaşmazlık çıkmış, Ubeyy'e başvurarak onu hakem kılmışlardı, Ubey Hz. ömer aleyhine hükmetti. Peygamberimiz "Rabbim sana Kur'ân'ı okumamı emretti" deyince Ubeyy heyecan içinde "Rabbim benim adımı andı mı?" diye sormuş, müsbet cevap alınca, büyük bir mutluluk duymuştu. Rasûl-i Ekrem'in, "Ümmetimin, Kur'ân-ı en iyi okuyanı Ubeyy'dir" buyurmaları da onun için erişilmez bir mazahariyet teşkil etmektedir.(78)

Ebû-Mûsa el-Eş'arî (v. 44/665):
Eş'ar oğullarından Abdullah b. Kays, büyük sahâbî, kahraman, yönetici ve fâtih. İslâm'dan önce Mekke'ye gelmişti, Rasûlullah'ın İslâm'a daveti başlayınca müslüman oldu, Habeşistan'a hicret etti, Hz. Ca'fer ile birlikte -bir rivayette Yemen'den gelirken gemisi, Habeşistan'dan dönen Ca'fer'in gemisine raslamış- Medîne'ye gelmişlerdir. Rasûl-i Ekrem (s.a.), onu Yemen'e vergi memuru olarak göndermiş, O'nun vefatından sonra Medîne'ye dönmüş, Sûriye'nin fethine katılmış, Hz. Ömer tarafından Basra vâlîliğine tayin edilmiş, Ehvâz ve Isfahân taraflarını fethetmiş, Hz. Osmân zamanında da Basra ve Kûfe vâlîliği yapmıştır. Ebû-Mûsâ, Kûfe ve Basra'da yalnızca idarecilik yapmamış, aynı zamanda bu bölgede kırâat ve fıkhın imâmı olmuş, bu iki ilmi, mezkür bölgelerin sâkinleri ondan öğrenmişlerdir. Fevkalâde güzel olan sesi ve okuyuşu sebebiyle Rasûl-i Ekrem (s.a.) "Ebû-Mûsâ'ya, Hz. Dâvûd'un sesi ve nağmesi verilmiştir" buyurdular. Hz. Ömer de onu gördükçe "Ey Ebû-Mûsâ, bize Rabbimizi hatırlat, Rabbimize olan şevkimizi, hasretimizi artır" der, Kur'ân-ı Kerîm okumasını isterdi.(79)
Yerinde zikredilen Cemel vak'ası üzerine Hz. Alî, Ebû-Mûsâ'yı Kûfe'ye göndermiş, ehâlînin kendisine yardım etmesi için onları teşvik etmesini istemişti. Ebû-Mûsâ buraya gelince halkı, fitneye karışmamaya (müslümanlar arasında zuhur eden anlaşmazlık ve çatışmada tarafsız kalmaya) çağırdı, Hz. Alî de onu bu vazifeden azletti. Hakem olayına kadar burada kaldı, daha önce açıklandığı üzere Hz. Alî tarafından hakem seçildi, Amr b. el-Âs'ın oyununa geldi ve üzüntü içinde tekrar Kûfe'ye döndü, burada vefat etti. Bu son olaylar onun hem ictihad ehliyetine, hem de dürüst şahsiyetine delalet etmektedir.


78. Şîrâzî, age., s. 44; İbn Hacer, İsâbe, C. I, s. 32; Ziriklî, I, s. 78.
79. Şîrâzî, age., s. 44; İbn Hacer, age., C. II, s. 351; Ziriklî, IV, s. 254.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler