4. Zıhâr:
Cahiliye döneminde bir arap, karısına "senin sırtın bana, anamın sırtı gibi olsun" deyince kadın ona haram ve boş olurdu. İslâm'dan sonra, hicrî altıncı yılda Evs b. es-Sâmit, eşi Havle için bu tabiri kullanmış, Havle de Hz. Peygamber'e başvurmuştu. Rasûlullah (s.a.) önce, muhtemelen Hz. İbrâhîm'den kalan bir uygulamayı onlar için de geçerli saymış, arkasından şu mealdeki âyet gelince taraflara yeni hükmü tebliğ etmiştir:(60) "Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikâyette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir; çünkü Allah işitendir, bilendir./İçinizden zıhar yapanların kadınları, onların anaları değildir, onların anaları, ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar çirkin bir söz ve yalan söylüyorlar ve şüphesiz Allah affedici, bağışlayıcıdır." (Mücâdele: 58/1-2). Müteakıp âyetlerde zıhâr yapanların, tekrar normal evlilik hayatına dönmek istediklerinde "bir köle azâd etmeleri, bunu yapamayanların iki ay aralıksız oruç tutmaları, bunu da yapamayanların altmış fakiri doyurmaları" keffâret olarak istenmiştir.

5. Vakıf:
Hayber'den elde edilen ganîmet dağıtılınca Hz. Ömer, kendi hissesini, Allah rızâsı için vakfetmek üzere Rasûlullah ile istişâre etti, O'nun "istersen aslını bırakır, menfaatini tasadduk edersin" buyurması üzerine Hz. Ömer, "satılmamak, hibe edilmemek, mirasçılara kalmamak üzere; fakirler, akraba, köleler, müsafirler ve yolcular için" bu değerli toprağı vakfetti. Rivayetlerden birine göre İslâm'da ilk vakıf uygulaması bu olmuştur.(61)


60. Nesâî, Talâk, 33.
61. Şevkânî, Neylu'l-evtâr, C. VI, s. 22-35.