HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Türkiye ve Avrupa 75

1. Türkiye coğrafyasının çok küçük bir parçası Avrupa kıt'asında bulunmakla beraber, Türkiye tarihi ve coğrafyası itibarıyla bir Avrupa ülkesi değildir.
2. Türk toplumu etnik köken, din, kültür ve medeniyet, karakter bakımından Avrupalı bir toplum değildir. Türklerin aslı Ortaasya'dandır. İslâm'dan önceki dinleri Maniheizm ve Şamanizmdir. Sekizinci asırdan itibaren İslâm'a girmiş ve bugüne kadar dinlerini muhâfaza etmişlerdir. Dilleri Türkçe'dir, Avrupa toplumlarının konuştuğu hiçbir dil bu toplumda yaygın değildir. Avrupa toplumlarının kültür ve medeniyet temellerinde Eski Yunan, Roma, Yahûdîlik ve Hristiyanlık, Rönesans ve Aydınlanma vardır. Türk toplumunun kültür ve medeniyeti ise İslâm medeniyetine dayanmaktadır. Türkler karakter itibârıyla daha sıcak, insancıl, özgeci (diğergâm), cesur, temiz, duygusal ve pratiktirler.
3. Türkiye'nin AT'a girme talebini tek taraflı bir aşk gibi görüyorum. Karşı taraf bu birliktelikte kendisi için bir menfâat görmüyor, aksine başına problemler açacağını düşünüyor. AT'a girmeye taraftar olan yöneticiler ve bir kısım aydınlar ile halk ise bu birlikteliğin olumsuz yönlerini düşünmeden gözlerini, elde edeceklerini umdukları maddî menfâate dikiyorlar. Türkiye- AT ilişkileri bugüne kadar hep Türk tarafının girme talebi, bunun şartlarını yerine getirme gayreti, karşı tarafın ise taahhütlerini yerine getirmemesi ve birliğe giden yolda engeller çıkarması şeklinde gelişmiştir. Ben bu ilişkileri desteklemiyorum.
4. Türkiye'nin AT'a üye olması, millî menfâati (ulusal çıkarı) maddî ve mânevî bir bütün olarak ele aldığımızda buna aykırıdır. Çünkü AT Avrupa Birleşik Devletlerine (ABD) dönüştüğünde Türk kimliği kalmayacak, millî kültürümüz ve benliğimiz zaman içinde eriyip yok olacaktır. Buna rağmen, Amerikalıların zencilere yaptığı gibi topluluk içinde ikinci sınıf insan muamelesi görmemiz de mümkün ve muhtemeldir. Türkiye'nin coğrafî konumu ve tarihî misyonu Ortadoğu ve İslâm dünyasını terketmeye, onların dışında, hattâ kısmen karşısında olan bir entegrasyon içinde yer almaya uygun değildir. İslâm dünyasını bırakıp AT'a girmek Türkiye için baş olma ihtimâlini ve ümidini bırakıp ayak olmaya talip olmak demektir.
5. Türkiye halkının kavmi Türk, dîni İslâm'dır. Bu iki tabiî ve tarihî bağ onu Çin seddinden Atlas Okyanusu'na, Kafkaslar'dan Hind Okyanusu'na kadar uzanan büyük bir coğrafyaya ve muazzam bir nüfusa bağlamaktadır. Türkiye siyasî, kültürel ve ekonomik birliği, bütünlüğü, dayanışmayı, gelişmeyi bu çerçevede aramalı ve bu birliğe giden hareketin lideri, başçekeni olmalıdır. Bu dayanışma ve bütünleşme dünyamızda oluşmuş siyasî ve ekonomik dengeleri bozacağı, hâlen dünyanın kaymağını yiyen ve daha fazlasını elde etmek için birbiriyle kıyasıya mücadele içinde olan gelişmiş devletleri ve toplulukları tedirgin edeceği için fevkalâde titiz, hassas, maharetli politikalar gerektirmektedir. Böyle bir dâvânın liderliğine oynayan millet ve onun yöneticilerinde bu ehliyet ve vizyonun bulunması şarttır.
6. Topluluğa tam üye olmadan, yahut tam üyelik öncesinde AT'ın ekonomik desteği ile Türkiye ekonomisi Avrupa'nınki ile rekabet edebilir hâle gelmeden gümrük duvarlarının kaldırılmasını sakıncalı buluyorum. Tilki ile tavuk bir kümeste olmaz.
7. AT, bugünkü şartların aynen devam etmesi hâlinde Türkiye'yi bünyesine almaz. Konjonktür değişir, Türkiye'nin AT'a dâhil olması zarûrî -veya faydası zararından çok- hâle gelirse alınması düşünülebilir.
8. Partiler ile organik bir bağım yoktur.
9. Topluluğa girip girmeme husûsunda taraflara eşit şartlarda tezlerini savunma ve halka anlatma hakkı ve imkânı verilmek şartıyle referanduma gidilmesini şart koşarcasına isterim. Çünkü ben demokratik temsile inanmıyorum, temsîlî bir aldatmaca olarak görüyorum.
10. Türkiye'nin AT'a girmesinin, bu ülkenin tarihi ve çağdaş gerçekleriyle uyuşmadığını yukarıdaki cevaplarda ifade etmiş bulunuyorum. Arada ekonomik, sosyal, kültürel bakımlardan aşılmaz duvarlar mevcuttur. Buna rağmen bazı çevrelerin ısrarla AT'a girmeyi istemeleri hazıra konma, başkalarının pişirip kotardığı nimetten az emekle yararlanma isteğinden ileri gelmektedir. Bu isteğin de temelinde korkaklık, tembellik, kıt görüşlülük, topluma yabancılaşmışlık, uyduluk, kendi değer ve imkânlarından habersizlik... vardır.
11. Avrupa Topluluğu her şeyden önce ekonomik ve siyasî bir bütünleşmedir. Bunun arkasından hukuk gelmiştir ve gelmektedir. Kültür alanında bütünleşme tartışma konusu olmakla beraber, Avrupa toplumlarını bütünleştiren ortak kültür unsurları oldukça yoğundur ve güçlüdür. Yeni Dünya Düzeninin patronu Amerika'dır. Patron arslan payına taliptir ve düzenin baş yapıcısı ve yürütücüsü olma rolünü bırakmak niyetinde değildir. Dünyada Amerika ile rekâbet durumunda olan güç odakları vardır, Avrupa bunlardan birisi olabilmek için birleşmek ve bütünleşmek mecbûriyetindedir. Avrupa ve Amerika'nın Yeni Dünya Düzeni karşısında potansiyel tehlike olarak gördükleri tek cephe köktenci müslümanların oluşturdukları (veya oluşturacakları) cephedir. Eski Sovyet İmparatorluğunun girdiği değişim sürecinde nereye varacağı, nerede karar kılacağı, Batı ile ilişkilerinin soğuk mu, sıcak mı olacağı henüz açıkça belli olmamıştır. AT, oluştuğu ve devam ettiği takdirde Yeni Dünya Düzeninde bir yandan dünyanın ekonomik imkân ve nimetlerinin paylaşımında birliğin gücünden yararlanarak diğer büyüklerle rekâbet edecek, diğer yandan sözü geçen potansiyel tehlikeyi bahane ederek hep birlikte İslâm dünyasını kontrol etmeye, servetini gasbetmeye, halkını yozlaştırmaya, birleşip bütünleşmelerini engellemeye devam edeceklerdir.
Saygılarımla.75. Student Union'dan gelen sorulara cevaplar.(90'lı yılların başı)Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler