Hac ve ihram

1. Hac ve umre yapmak gibi bir maksadı olmayan, ticaret, seyahat, vazife, iş gibi maksatlarla mikatı geçen ve harem bölgesine giren (girip çıkan) müslümanların ihrama girmeleri gerekli değildir. Hanefîler ihramı, harem bölgesinin hürmetine bağladıkları için bunu gerekli görmüşlerdir. Halbuki ihram, bölgenin değil, hac veya umre ibadetinin gereğidir, bu ibadetler ihramsız yapılamaz, fakat böyle bir ibadet yapma maksadı bulunmadan hareme girenlerin ihrama girmeleri gerektiğine dair bir delil mevcut değildir, aksine Hz. Peygamber'in ihramsız olarak bu bölgeye girdiği sabittir. Hanefilerin bu girişi "geçici" olarak tevil etmeleri mezheb gereği zorlamadır. Diğer hadisler de hac ve umre maksadıyla girenlerin ihrama girmeleri gereği ile ilgilidir.
2. Hac aylarında Harem bölgesinde bulunan ve umre yapmış olan, yahut da bu aylarda dışarıdan gelip, mikatta ihrama girip umre yaptıkan sonra ihramdan çıkan kimseler aynı yılda hac vazifesini de yerine getirebilirler ve yaptıkları hac "temettu" haccı olur. Eğer harem bölgesine hac aylarından önce gelmiş ve umre yapmış olurlarsa, aynı yılın hac mevsiminde haccetmek istedikleri takdirde önlerinde üç imkân vardır:
a) Temuttu haccı,
b) Kıran haccı,
c) İfrad haccı.
Birinci ve ikinci nevilerde hac ile umre birleştirilmekte, üçüncüsünde ise yalnızca hac yapılmış olmaktadır. "Harem bölgesinde oturanlar (ehli, ailesi Mescid-i haramlı olanlar) aynı yılda hem umre, hem de hac ibadeti yapamazlar" diyenlerin delilleri kesin değildir, bu bir ictihad ve yorum meselesidir. İlgili âyetteki kayıt kurban ile (hedy ile) ilgilidir, "Mekkelilerin de bu iki ibadeti cemetmeleri caizdir" diyen müctehidler isabet etmişlerdir. Sizler bu ictihad ile amel edin ve umre yapmış olsanız bile aynı yılda istiyorsanız hac ibadetinizi yerine getirin. Bunu meneden, "aynı yılda bu iki ibadeti birden yapmayın" diyen bir âyet veya hadis yoktur. Müctehidlerin çoğu da bu iki ibadetin aynı yıl içinde yapılabileceğini ifade etmişlerdir.