HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


4) Çocuk Düşürmek:
Çocuğu aldırmak veya iptidâi usullerle düşürmek azle benzemiyor. Azilde henüz vücuda gelmemiş bir varlığın oluşmasını engelleme sözkonusudur. Burada ise hem bir insan çekirdeğinin imhası, hem de ana hayatının tehlikeye düşürülmesi bahis mevzûudur.
Bazı mukallid fıkıh bilginleri ilk 120 gün içinde ceninin düşürülebileceğini; çünkü bunun henüz insan olarak hilkatinin tamamlanmamış bulunduğunu ifâde etmişlerdir.53 Fakat Hâniyye, Zehire gibi hanefî fıkıh kitaplarında kaydedildiği üzere bu görüş tenkid edilmiş, "ihramlı bir kimsenin, hacda bir av hayvanının yumurtasını kırması -bu yumurtadan hayvan çıkacağı için- cinâyet kabul edilirken, aşılanmış kadın yumurtasının düşürülerek imha edilmesine helâl ve caiz denemeyeceği" ifade edilmiştir.54
İmam Gazzâlî çocuğun oluşmasını, aşılanmadan doğuma kadar devrelere ayırdıktan sonra ilk devrede (sperm yumurtayı aşılayınca) düşürmenin cinâyet olduğunu, devreler ilerledikçe cinâyetin daha da büyüdüğünü kaydetmiştir.55
Düşürme ile aldırma (kürtaj) arasındaki fark ananın sağlığı yönünden önemlidir. Her ikisi de caiz olmamakla beraber düşürmede ananın hayatı tehlikeye girdiği için mahzuru daha da büyük olmaktadır.
Mütehassıs, müslüman bir doktorun, anayı kurtarmak için ceninin alınmasına karar vermesi halinde zarûret prensibi işler ve çocuğu almak caiz olur.

5- Karı-koca hakları:
Genellikle bir âile karı, koca ve çocuklarından ibâret bir müessesedir. Aile düzeni mefhumu, onun ferdleri arasında karşılıklı hak ve vazife münasebetini gerekli kılar; aksi halde düzen bozulur, güçlü zayıfı ezebilir.
Karı-kocanın karşılıklı haklarının çerçevesini şu âyet vermektedir: "Kadınların -normal ölçüler içinde- vazifeleri kadar hakları da vardır" (el-Bakara: 2/228). Karşılıklı hakların denkliği yanında tek istisna kocanın âile reisi olmasıdır. Aileye bir baş gereklidir; yaratılıştan gelen özellikleri, mehir ve nafakayı temin etmesi bu hakkın erkeğe ait olmasını tabiî kılar.
Bu reislik bir tahakküm değil, bir himâye ve düzeni koruma vâsıtasıdır. Eve ve çocuklara karşı ortak sorumluluklar vardır; hadise göre yalnız erkek değil, kadın da çobandır.56
Peygamberimiz (s.a.v.) bir soru üzerine kadının koca üzerindeki haklarını şöyle açıklamıştır:
"Yediğin zaman ona da yedirmek, giydiğin zaman ona da giydirmek, yüzüne vurmamak, hakaret etmemek, küsüp evi terketmemek."57
Kocanın hakları ve kadının vazifeleri olarak da "kocanın istemediği kimseyi eve almamak, izinsiz dışarı çıkmamak, meşrû isteklerini yerine getirmek, yatağını terketmemek, gücü yettiğince hoşnut kılmaya çalışmak" sayılmıştır.58
Yaratılıştan gelen roller dışında ailede kadının ve erkeğin rolleri, fonksiyonları ihtiyaca, örf ve âdete bağlanmıştır.
Yıllarca sürecek bir beraberliğin pürüzsüz ve daima sağlıklı, neşeli geçmesi beklenemez. Karşılıklı kusur ve aksaklıklarda sabır, tahammül, iyi niyet esastır: "Onlarla (kadınlarla) güzellikle geçinin, eğer onlardan hoşlanmıyorsanız, sabredin, hoşlanmadığınız birşeyi Allah çok hayırlı kılmış olabilir." (en-Nisâ: 4/19).
Ve Resûl-i Ekrem (s.a.v.) şöyle buyuruyor: "Üç kimsenin namazı başından yukarı bir karış bile yükselmez: Kendisini istemedikleri halde bir cemâate imam olan kişi, eşi kendisine darılmış olduğu halde geceleyen kadın, birbirine hasım olan iki kardeş."5953. İbn Âbidin, Raddu'l-Muhtâr, C. II, s. 411.
54. Aynı eser, s. 412.
55. M. Murtazâ, ag. esr; C. V., s. 380 vd.
56. Burada çobandan maksad, sorumluluk taşıyan, himâyesine verilenleri koruyan, muhafaza edendir. Buhârî, K. en-Nikâh, 81, 90; Müslim, K. el-İmârah, 20.
57. Ebû-Dâvûd; K. en-Nikâh, 41, İbn Mâce, K. en-Nikâh, 3.
58. Hâkim, el-Müstedrak, C.II, s. 188-190. Hakların tafsilâtı için "Mukâyeseli İslâm Hukuku" isimli kitabımıza bakınız, s. 230, 276 vd.
59. İbn Mâce, K. el-İkâmeh, 43; Tirmizî, K. es-Salât, 149.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler