HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Roma Hukukunun Tesirini Kabul Edenlerin Delilleri
1. Hz. Peygamber (s.a.) Şarkî Roma İmparatorluğunda tatbik edilen Roma-Bizans Hukukunu tam manasıyla biliyordu. Mezkûr hukuk bu yolla İslâm Hukukuna tesir etmiştir.
2. Kayseri, İstanbul, İskenderiye ve Beyrut'ta Roma hukukunu tedris eden bazı medreseler ve bu hukuku Roma'nın hakim olduğu memleketlerde tatbik eden mahkemeler vardı; mezkûr medrese ve mahkemeler İslâm fethinden sonra da devam ettiği için başta Evzâî ve Şafiî olmak üzere İslâm fukahası bunlar vasıtasıyla Roma Hukukunu öğrenmiş ve fıkıh çerçevesine sokmuşlardır.
3. Roma İmparatorluğuna tâbi topraklar fethedilince İslâm fukahası buralara dağıtılmış, mezkûr mıntıkalarda örfü-âdet ve teâmül haline gelmiş bulunan Roma Hukuku kaidelerini hukukî hâdiselere tatbik etmişler böylece de adı geçen hukuk fıkha tesir etmiştir.
4. İslâm'ın benimsediği bazı cahiliyye devri kaideleri ile Yahûdîlerin Talmud'unda yer alan ve kezâ İslâm Hukukuna buradan geçen bir kısım kaideler vasıtasıyla Roma Hukuku, endirekt bir yoldan İslâm hukukuna tesir etmiştir. Çünkü bu hukuk daha önce Talmud'a ve câhiliyye hukukuna tesir etmişti.
5. Nihayet bu iki hukukun kaideleri arasındaki benzerlikler sonra gelenin öncekinden istifade ettiğini göstermektedir.8


8. Dr. Abdulkerim Zeydan, el-Medhal li-dirâseti'ş-Şerîati'l-İslâmiyye (Bağdat, 1966) s. 74-75.


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler