VI. Sigorta sisteminin temel ve hedefi nedir? Bir şans oyunu mu, yoksa karşılıklı yardımlaşmaya dayanan bir iktisadî müessese midir?
Sigorta sisteminin vâkıaya uygun gerçek mefhumu ile hakkındaki en doğru dînî görüşü ortaya koyabilmek için; önce doğuş tarihine bakmamız, sınırı ve şümulü genişlemeden, girift şekiller almadan önceki basitliği içinde, gâyesine ışık tutan şekline ve onu doğuran sebeplere dönüp göz atmamız gerekiyor. Bakışımızın ikinci yönü; onun gelişmesi ve sınırlarının genişlemesi safhası, üçüncü yönü hedefini gösteren kanûnî şartları ve formülü olmalıdır. Ancak bundan sonradır ki onu dînî yönden muhâkeme edebilir, kaynaklarından elde edilmiş bu doğru bilgilerin ışığında leh ve aleyhinde hüküm verebiliriz. Çünkü sigorta sistemi, bütün dünyada umûmî iktisadî hayata bağlı diğer sistemlere nisbetle, en büyük ve bağlantısı en sağlam bir yöntem ve tedbir örfü hâline gelmiştir. Bu sebeple onun hakkındaki dînî hükmün sathî düşüncelere ve olgunlaşmamış telâkkilere dayanması câiz olamaz. Aksine, mümkün olduğu kadar doğruya yakın bir fıkhî görüş ortaya koyabilmek için, onun hakkında asıl kaynaklarından sağlam bilgiler almak üzere, kanûnî ve teknik tecrübe referanslarından faydalanan, objektif, metodik bir incelemeye zarûret vardır.
Bu esâsa göre, şer'an doğru bir hükme varabilmenin esasını teşkil eden o üç noktayı (yâni sigorta sisteminin doğması, gelişmesi, kanûnî şartları ve şekili) açıklığa kavuşturabilmek için, aşağıda örneklerini arzedeceğim arapça ve yabancı hukukî kaynaklara başvuracağım.
Dr. Muhammed Alî Arafe, Sigorta Akdi.
Dr. Sait Vâsıf, Mesûliyet Sigortası (Bu yeni bir doktora tezidir.)
Prof. Colane ve Prof. Ribert'in kitapları.
Dr. Rizkullah el-Antakî, Deniz Ticareti Hukuku.
Dr. Nihad es-Sibâ'î, Deniz Ticareti Hukuku.
Fransız Dalloz Ansiklopedisi, Sigorta bahsi...