II. İslâm Dünyası İnsanın Medenî Terkibi
"Müminleri, başkalarının kavrayamadığı ve ulaşamadığı bir varlık olarak görüyorum."
M. İkbâl

Sizlere hitâbım - Allah izin verirse- üç kısımda olacaktır:
Birinci kısımda doğudan ve batıdan çeşitli medeniyetlerle temastan sonra, bugün İslâm dünyasındaki durumumuzu, hâlihazır durumuyla asıl mâhiyet ve şeklinden uzaklaşmış bulunan bu dünya insanının, inanç ve fikir yönünden orijinal sentezini ele alacağım.
İkinci kısımda, bu dünya insanını elinden tutup kaldırmak üzere, içtimaî ve iktisadî kalkınma sâhasında kendisine takdim etmemiz mümkün bulunan bir model olarak, Mısır'ın bir bölgesinde yapılan bir tecrübeden söz edeceğim.
Üçüncü kısımda bahsettiğim tecrübenin gerçekleştirdiği neticenin değil, sistemi, metodu ve dayandığı felsefe bakımından gerçekleştirmesi mümkün olan neticenin bir değerlendirmesini yapacağım.
Söylemeye hâcet yoktur ki bunlar son derece kısaltılmış, sıkıştırılmış sözlerdir. Muhâtabı da -aynı zamanda tek yol olsa da- uzun ve güç olan yolun yolcularıdır. Tek yoldur; çünkü dînimizi tamamlamak ve bize nimetini ikmâl eylemek üzere Allah Teâlâ'nın râzı olduğu yol, o yoldur: "Bugün size dîninizi tamamladım, size olan nimetimi eksiksiz verdim ve sizin için din olarak İslâm'a râzı oldum." (el-Mâide:5/3) Çıkmaz yollar bizi parçaladıktan, çeşitli heves ve arzular bizi böldükten sonra saâdete götürecek yol o yoldur; "İşte benim dosdoğru yolum budur; ondan gidin, başka yollardan gitmeyin ki bu yollar sizi ondan ayırır. (el-En'âm:6/153)