İslâm Ülkelerinde İktisadî ve İçtimâî Kalkınma Stratejisi Olarak Faizsiz Bankalar

Dr. Ahmed Muhammed Abdulazîz en-Neccâr Mısır Maliye Bakanlığı Sâbık Müsteşarı


Takdim
Arap dünyasının İslâm ve iktisad sâhalarında sayılı kişilerinden olan ve 1959 yılında Mısır'ın zirâî bölgelerinde fâizsiz bankalar kurma fikrini ilk defa ortaya atan Dr. Ahmed Muhammed en- Neccâr, Melik Abdülazîz Üniversitesi'nin dâvetiyle 12- 20/Ramazan/1391 tarihinde Cidde'deki Üniversite merkezinde beş konferans verdi. Bu konferanslarda şu mevzûları işledi:
1. Kalkınmakta olan ülkelerin iktisadî ve içtimaî problemleri.
2. İslâm dünyasındaki yerimiz ve durumumuz.
3. Bu dünya insanına ait medeniyet sentezi.
4. Mısır'da tatbik edilen şekliyle fâizsiz bankalar.
5. Bu modelin teknik, iktisadî ve içtimaî yönlerden değerlendirilmesi.
Dr. Ahmed en- Neccâr'ın fâizsiz, mahallî bankalar kurma yolundaki denemesi şu üç noktada toplanıyordu:
a) 1959 yılında, doktorasını verince fâizsiz banka sistemini Mısır'a sokma teşebbüsleri başladı.
b) Mısır'daki mesûl kişileri iknâ ettikten sonra 1963 yılında, o zaman iktisâd vekili olan Abdu'l-Mun'im el- Kaysûnî'nin desteği ile Dakahiliyye'nin merkezi Mitgâmr'da uygulamaya geçti.
c) Model üç hesap ihtivâ ediyordu:
1) Tasarruf hesabı ( Mevdûât)
2) Yatırım (katılım, kâr ortaklığı) hesabı
3) Zekât ve içtimaî hizmet hesabı
Mısır'da yerel yönetimin himâyesinde kurulan bu bankalar, halkın büyük destek ve teşvikine mazhar oldu; üç yıl içinde açılan bankaların sayısı on üçü buldu; bunlarla iş ve işlem yapanların sayısı da bir buçuk milyona ulaştı.
Okuyacağınız sayfalarda, üniversite merkezinde verilen bu konferansların metinlerini bulacaksınız.