2. İslâm dünyasını kalkındırmak yerine dünya pazarlarına:
Bilindiği üzere bankalarda toplanan fonların sahipleri ile -elde edecekleri fâiz dışında- ilgileri kesilmekte, bankalar mevdûâtı en fazla gelir getiren sâhalara sevketmekte, elde ettikleri fâiz gelirlerinin bir kısmını mevdûât sahiplerine aktarmakta, arslan payına da kendileri sahip olmaktadırlar. Bir müslüman, malını hangi amaçla kullandığından, servetinin nelere vesile kılındığından da sorumludur. Genel bankalara yatırılan mevdûât; Allah'ın râzı olmadığı sâhalarda kullandırılabileceği gibi, muhtemelen İslâm düşmanlarının güçlenmesine bile vesîle olacaktır. İslâm bankalarının kuruluş amaçlarından biri de; Müslüman'ın doğrudan veya dolaylı olarak parasının nerede ve ne maksatla kullandırıldığı konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamaktı. Mevdûât sahibi, özel fonlarda doğrudan, genel fonlarda ise bankanın prensipleri yoluyla parasının, Allah rızâsına uygun yolda kullanıldığını bilecekti. Bu amaca ulaşmanın şartı ise fonların, öncelikle bankanın bulunduğu bölgedeki proje ve yatırımlara, sonra ülke ve İslâm ülkelerinin ihtiyaç duydukları yatırımlara, en sonunda da zarûret duyulduğu ölçüde -meselâ takas ve hesaplaşmaları yapacak, dış ticarette teminât ve kredileri karşılayacak ölçüde- yabancı ülke bankalarına sevkedilmesi idi. Uygulamada bu amaca ulaşılamadı. İslâm ülkeleri yatırım sermâyesine muhtaç bulunduğu halde, mevzûât engeli, bankacılığın yeterince gelişmemiş olması engeli, toplanan mevdûâtı en faydalı bir şekilde ve tamamen kullanacak yatırımların fiilen bulunamaması engeli, toplanan fonların büyük bir kısmının kısa vâdeli olması engeli... yüzünden fonların önemli bir bölümü, başka bankaların aracılığı ile yabancı ülkelerde de kullandırılmıştır. İslâm bankaları kurulmaya ve dünya pazarlarına açılmaya başlayınca, yabancı ülkelerin bankaları endişeye düşmüş, çoğuna fâiz bile ödemeden müslümanlardan topladıkları milyarlarca dolar mevdûâtın, İslâm bankalarına aktarılmasından korkmuşlardı. Bilâhare birçok İslâm bankasının topladığı kısa vâdeli fonların önemli bir kısmını kullandıracak proje ve yatırımlar bulamayarak bunalıma girdiklerini görünce, rahatladılar ve onlara hizmet vermeye başladılar. Bir yandan da Müslümanların paralarını kendi bankalarına çekebilmek için özel fonlar ihdâs ettiler.