2. Uluslararası el- Berake Limited Şirketi:
11/3/1981 yılında İngiltere'de bu isimle kurulan İslâm Bankası diğerleri gibi İslâmî hüküm ve esaslar çerçevesinde çalışma şartına bağlı bulunmaktadır. Başlangıçta bütün hisseleri el- Berake'nin sahiplerine ait bulunan şirketin sermâyesi yüz siterlin iken, bilâhare yüz milyon siterline çıkarılmıştır (2/11/1982 itibariyle). Şirket, İngiliz bankalar mevzûâtının katı kurallarını aşamadığı için, oldukça sınırlı bir sâhada faâliyet göstermektedir.

C- Teori ile Uygulama Arasındaki Farklılıklar:
İslâm bankacılığının teorik yapısı, işlev ve amacı ile uygulamada elde edilen sonuçlar arasında farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bunları beş maddede görebiliriz:

1. Çeşitlilik yerine tek tip bankacılık:
İslâm bankacılığı konusunda yazılan ilk kitap ve makalelerden başlamak üzere yazarlar, tek tip banka yerine farklı vazifeler gören ve muhtelif ihtiyaçlara cevap veren çeşitli bankalardan söz etmişler, çeşitliliğin faydalarını ısrarla vurgulamışlardır. Bu cümleden olarak yardımlaşma kooperatif, dernek ve şirketleri, karşılıksız hizmet veren devlet bankaları, zirâat, ticaret, konut, sanâyî gibi sâhalara mahsus ayrı bankalar, mahallî tasarruf bankaları, uluslararası kalkınma ve yatırım bankaları... üzerinde durulmuştur. Mümkün bulunan örneklerin teorik çeşitliliğine rağmen; bugüne kadar uygulamada genel eğilim, anonim şirketler şeklinde kurulan ticaret bankalarına doğru olmuştur. Bunun istisnâları birkaç bankadan ibarettir:
a) İslâm Kalkınma Bankası: İslâm ülkelerinin ortak bulunduğu uluslararası bir devlet bankasıdır, masraflarını karşılayan bir meblâğ karşılığında, temel ekonomik yapıya ait projeleri finanse eder.
b) Sosyal Nâsır Bankası: Bir devlet bankasıdır, zekât toplayıp dağıtmak, fâizsiz kredi vermek gibi sosyal hizmetler de îfâ eder.
c) Pakistan ve İran Bankaları: Devlet bankalarıdır, fakat anonim şirket bankaları gibi belli bir bedel karşılığında hizmet verirler.
Amaçları ve fonksiyonları bakımından farklı ve çeşitli bankaların bulunamayışının sebep ve sonuçları üzerine şunları kaydetmek mümkündür: