2-Şeyh Muhammed Abduh:
Eski Mısır müftülerinden Şeyh Muhammed Abduh, hayat sigortası hakkındaki bir suâle müsbet cevap vermiştir. Ancak Abduh'un cevabına esas olan suâl şöyledir:
"Bir kimse bir cemâate muayyen bir para vererek bunu şu zamana kadar çalıştırın; eğer zamanı gelince hayatta isem paramı kârı ile beraber alırım, ölmüş olursam vârislerim alır" dese bu câiz midir, parayı alabilirler mi ?
M.Abduh haklı olarak bunun bir mudâbere akdi olduğunu, şirket mâhiyetinde bulunduğunu ve cevâzına mâni bulunmadığını ifade etmiştir.8


8. M. Fethi Osman , El- Fikru'l- İslamiyyü ve't- tetavvur, ed-Dâru'l- Küveytiyye, 1969, S. 456 vd. ; M: Reşid Rızâ, Fetâvâ, Beyrut, 1971, C. V. s. 1856